آثار كلاسيك

 

كارل ماركس

طرح‌هایی درباره‌ی کار کودکان - کارل مارکس - برگردان: سوسن بهار

کتاب گویا: کار مزدی و سرمایه، کارل مارکس + پیش گفتار فریدریش انگلس - منبع: رادیو صدای زنان

کار مزدی و سرمایه - کارل مارکس + پیش گفتار فریدریش انگلس

یک اقلیت اشرافی - کارل مارکس - ترجمه: محسن حکیمی

درباره‌ی قانون گذاری در حمایت از طبقهی کارگر - کارل مارکس - ترجمه: محسن حکیمی 

درباره‌ی ارزش اعتصاب - کارل مارکس - برگردان: محسن حکیمی

آیا کارگران می‌توانند پس‌اندار، صرفه‌جویی و قناعت کنند؟ - کارل مارکس - ترجمهی: باقر پرهام و احمد تدین

مساله‌ی کارگران - کارل مارکس - ترجمهی: بیژن

قدرت پول در جامعه‌ی بورژوازی - کارل مارکس - ترجمه‌ی: حسن مرتضوی

در ستایش مطبوعات آزاد - کارل مارکس - برگردان: محمد پوینده

خصلت کمون - از پیش نویس اول جنگ داخلی در فرانسه - کارل مارکس

شورش هند - کارل مارکس

مجازات اعدام - کارل مارکس

نامه‌ای از ماركس به فویرباخ

مقدمه ای بر نقد اقتصاد سیاسی - کارل مارکس

توضيحاتى درباره‌ی آخرين دستورالعمل سانسور دولت پروس - کارل مارکس

بى اعتنايى به سياست - كارل ماركس

گذشته و حال و آینده‌ی اتحادیه‌های كارگرى - كارل ماركس

پیام آغاز به کار جامعه‌ی بین‌المللی کارگران - انترناسیونال اول - کارل مارکس

گفت و گو با تاریخ: گفت و گوی روزنامه‌ی شیکاگو با کارل مارکس

اسناد انترناسيونال اول  - كارل ماركس و فردريش انگلس

مانیفست حزب کمونیست - کارل مارکس - فردریش انگلس

فردريش انگلس

جنبش‌های کارگری، فصل دهم از کتاب وضع طبقه کارگر در انگلستان - فردریش انگلس

طبقات اجتماعی؛ لازم و زاید - فردریش انگلس

هجددهم برومر لویی بناپارت - پيش گفتار فردریش انگلس بر چاپ سوم آلمانى، ١٨٨٥

پيش گفتار به نوشته‌ی مارکس در نقد برنامه‌ی گوتا - فردریش انگلس

يك حزب كارگرى - فردريش انگلس

متن سخن رانى فردريش انگلس در مراسم بدرود با كارل ماركس

مرحله‌های پيشا تاريخ فرهنگ - فردريش انگلس

جنبش کارگری در آمريکا، پيش گفتار به چاپ آمريکايی وضع طبقه‌ی کارگر در انگلستان - فردریش انگلس

اتحادیه‌های كارگری - فردريش انگلس

نظام مزدی - فردريش انگلس

روز مزد عادلانه در برابر كار عادلانه - فردريش انگلس

لنين

قدرت شورایی و موقعیت زنان - لنین - برگردان: هامان نویدپور

درس‌های قیام مسکو - لنین

خصلت و اهمیت جدل ما برعلیه لیبرال‌ها  - لنین

وظیفه‌ی فوری ما - لنین

سوسیالیسم خرده بورژوایی و سوسیالیسم پرولتری - لنین

فتح شده و ثبت شده - لنین

مختل کردن وحدت در پوشش فریادهای وحدت طلبانه - لنین

دولت و انقلاب - لنین

درس‌های انقلاب (ششم سپتامبر 1917) - لنین

درس‌های انقلاب (سی ام اکتبر 1910) - لنین

حزب غیر قانونی و فعالیت قانونی - لنین

مارکسیسم و رفرمیسم - لنین

پرولتاریا و دهقانان - لنین

برخورد سوسیال دموکراسی به جنبش دهقانی - لنین

مارکس درباره‌ی توزیع مجدد عمومی در آمریکا - لنین

مقدرات تاریخی آموزش کارل مارکس - لنین

به مناسبت چهارمین سالگشت انقلاب اکتبر - لنین

دین از دید لنین

مارکسيسم و رويزيونيسم - لنین

به مناسبت چهارمین سال گشت انقلاب اکتبر - لنین

دموکراسی کارگری و دموکراسی بورژوایی - لنین

درباره‌ی اهميت ماترياليسم پيكارجو - لنین

جنبش اعتصابی و دست مزدها - لنين

روز جهانی زنان کارگر - لنین

قدرت شورایی و موقعیت زنان - لنین

سوسياليسم و مذهب - لنين

انقلاب پرولتری و كائوتسكی مرتد  - لنين

درباره‌ی جریمه - لنین

روزا لوكزامبورگ

علیه مجازات اعدام - رزا لوکزامبورگ - مترجم: کیوان شفیعی

منشاء های روز (اول ماه) مه چه هستند؟ - روزا لوکزامبورگ

سوسیالیسم و کلیسا - روزا لوکزامبورگ

دین از دید روزا لوکزامبورگ

اقتصاد چيست؟ - روزا لوكزامبورگ

رفرم يا انقلاب - روزا لوكزامبورگ

Home