ی ی ԭ یی

 

ی

 

ی ی ۱۳۹۴ ی یی ی ʡ ی ی یی یی ی ی یԭی یی έی ѐ ی ی.

۱- ی یی ۱۳۹۴ یی یی ی ѐی ی یی ѡ ی یی . ی ٣/٣ ʡ ی ی یی یی یی ѐ ی. ی ی ی ѐ 捘 ی ѐی ی ѐ 捘 ی ǘ ǘ Ә ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی یی ی . ǐ ی ی ی ѐ ѐ ی ی یی ی ی ی ی ی یی ی ی 䭐 ی ی ی یی!!! ی ی. ی یی ѐ ی . ј یی ی ѐی ی ی ی یی ییی . ی ی ی ی ی ی ی ی ϐی ی ی!!! ǡ یی ی ѐ ی ی یی ی. یی ی یی ی ی ی ǡ ی یی !!! ی یی ی ی ی ѐ ی ʡ ی 䐘 ی ی . ی ی ی ی ی ی ییی ی!! 䭍 ییی ی ی ی 存 ی ی ی یی ی юی ی ͭ ᭐ی ی ی ی ی ی ی یی ی ϐی ѐ . ی ی ی. ی.

یی ی ѡ یی یی ѐ Ԙ ی Ϙ Ԙی ی. ی ی ی یͭ ѐ ١٣٩٣ یی ی ی ј ی ی ی ی یی ی ی . ǐ ی ѐѡ یϡ ѐ ی ی ی ی یی ی یی ی ϐی ی ی ی یی ی 䭐 ی ی ییی ѐ ی یی ی ی . ʭ ʡ ی . ی ѐی ی ١٣٩۴ ی ی ǘ Ә ی ȍ ی ی یԡ ی یی یی ʡ ی ی یی ی ی ی ʭ ی . ی ی ی ی ی یی ی ѐ ی. . ی ی ی 䐭ʭی ѐ ʡ یی ی ی ی . ی ǡ ی ی ی ی ی ی ی ѡ ی ی .

ی ی یԭی یی ی ی ی یǡ ی ȭی یϡ ی ǘ ǘ с ی ѐ ی. 䭍 ی ی ی یϡ ی ی ѐ . ی یϐی ی ی ی یی ѐی . ѐی ی ی ј ѡ ʡ ی ی یϺ یی ی ی ی یی ی ی ی ʡ ی یی ی Ә ی ی. έیی ی с ی ی ی ǘ ی یی ی Ϙ ǡ ی ی ی ی ј ییی ݘی ѐ ی ١٣٩٧ یی ԡ یӡ Ӂ ی̡ ی ی ی ی 孁ی یی ی ی . ѐ ی ی ی ی یی 䐭ی ی یی юی ی ی یی ѐی .

ی یʡ ǁییی юی ی ѡ ی ی ی ی یی یی ی ی ی ی ی یی یӘی یی یی . ی یی ی ی یԭ ǐی ޭ ʡ ʭ Ԙی ی ʘی ی ی ی ی . ǁیی ی ϡ یی یی ی ی ی یی 子ی . юی ی ی ѐی ی ی ی ی یی ی . ʐ ϡ ی ی ϡ ی ی یҐ ϡ ی ی ی ی ϡ ی یʭ ی ϡ ی ی یی ی ییی ϡ یӭ ϡ ی ی ی ی ی ی ϡ ی ی ی ی ی ی ی ی . ی 䭍 ϡ ی ѐ ی . ی ޭ ی Ͽ ی. ǐ ѐی ی ی ی یϡ 䭐 ی ی ֭ ی ی ی. ی ی ی ᭁی ی ی ی یی ѐ یی ی ی ییی ϐی ی ی ی. ی ی 孁ҡ ϡ ی ѐ ی ی ی ی. ی یی ی ییی ی ی юییی ی ی ی ǐی ی юییی یݭی юی юییی یی ی یʐ ی ی ییی Ԙی یی یی Ԙ ی ی ی ی . ی یی ی юییی ی ی ی ѡ ی یی ی ѐ ی. ȡ ǁییی юی ی ی ی ی ی ݘ . ی ϡ ی ی ѐ 偘 ǘ ی ی ѡ یԘ ʭʁ یی ҡ ѐ ی ی ی ѐ ی ی . یی ی یҐ یی ϡ ی ی ی ϡ ی ی ی ֭ ی ѐ ی ی. ی ی یی ی ی ی ی Ԙی یϡ ǁییی ی ی ییϡ ڭی یی ی ی ی ی ی. ӭی ی یϡ ی ӭ ی ѐی ѐ ی.

٢- ی ی ی یی ی ی ی ԭی ی ی ی ی یԭی ی ѐی یی ی یϡ ی ی ј ی ی یی ی ی ̭یی . ی 䭍 ј ی юی ی یԡ ی یی ی یϡ ی ی ی یȭ یʡ ی ϡ یی ̭ی ی ی . ی ی ی ی ی ی یی ѐی ҡ ی ѐ ی یی یی ی ی ی ی ی ی ی ϡ ی ی ѐی ی ی ی ی ǁیی ی ی ǘ юی . ی έ یʻ یی یʻ ی ی ی 捘 ǻ ی юی ی ی یی ی . 䭍 юی ی ی ی ییی Ȑ ی . ی ١٣٢٠ ١٣٣٢ یی ی ی ی ѐی ی یԡ юی ی . ی ی ی ی ی ǘ ѡ ی сیی с ǡ ی یی یʭ ی Ԙی ی ֡ یی Ґ ی ϡ یڭی юی ی ی یی ی . ѐی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ϡ ی ǁ یȭ ی ͭی ی юی . ١٣٨٨ ی ی ѐ ی ϡ 䭍 ی ی ی ی ی ѐی یϡ یییی 䐭ی ی ی Ӂϐی ی ӭی ѐ ͭی. ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی . ی ی ی ی ی ѐ ی یی ی ی یی юی ی یی ی ی ی. ی ی ѡ ی ی ی .

ی ǘی ی ʘیی ѐی یԭی ی ی ی یȭیی ی یی 䭁 ی. ی ی یی ی ی یʡ ی یʐی ی یی ʭیی  ی یی . ی ϡ ی ی ی ی ی ی ی Ԙ ϐی . ی ی ی ϡ ѡ یی یی ی یی Ϻ ی ј ϡ Ԙ ϡ ی ϐی ϡ ی ǁییی ی юی . ی ی ی ی .

ʘیی ییی ѐ ی ی ی ی ѐی ی . ی ی ی یی ی ǡ ی ʎی ییی ԭی юی . ی ǁیی ی یѡ ی ی یی Ԙ ی یی یی ی ی ی ی یی ѐی ی ی ی ѐ . ی ی ی ی. یی ی یی . ԭی ی ی ی ی ј ی ϡ ی ی 孁یی یϡ ی ی یی ی ی ی ϐی ʡ یϡ ی ǘ ی ی ѐ ی . ʭ یʭ یϐ ݘی ی ی ی یی ی ی یی ی یی ی. юی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ѐ ی ی. ی ی ی یی ی ی ی ѐ . ѐ ѐ یѡ ی یǡ ӭی Ԑی!! ی ی یی ی ی!! ی ѐ јیی!! ʡ ʡ ѐ ی ی ی ی ϡ ی ѐی ی ǁییی юی ј .

یǡ ی ʭیǡ юی ی ی یی یȭ ͭ ᭐ǡ ی ϡ ی ی ی ی ی. ʘیی ی ی ی ی ی ی .

یʐی ی ی ϡ ی ǁییی ̭ی ی ی ʐ . ی ی ی ی ی !! 䭍 ی ی ϐ ی ʭ ی ی эی ی ј یϡ ی ی ی ی ʘیی . ی یی ѻ ʺ ی ی یی . ϡ یی ی ϡ ی ی ی ی . ی یی ی ʐیی Ԙ ی ʡ ی Ґی ϡ ی ی ی ʘیی ی یʐی ی ѐ یی ی ϡ ی ی یی ی ی ʡ یݭی ۭ یی . ی ی ی ی ی ی ی ی ی ǁیی ی یی ی ی ی ی ی یϐی ʭ یϡ ی ǘ ی ی یϡ ی ی ی ی ی ی ی یی یی. ی ی ی ی ی . ی ی ی ѐ ی یی ی ǁییی юی . ی ی ی ی ی ییی ρی . ی ѐ ی ϡ ѐ ی Ϙ ی ی ی ی ی ی ی . ی ی یޭ ی ی. ی ی ی ǐ ѐ ԭیی ѐ ی ρ ی ј ی юی ی ی ی ی Ȑ. ی ی ی ی ی ی .

٣- юییی ی Ԙی ی юییی ی ی . ی ی ی ѐ ͘ ی ی ی ԭیی یی ی ی юی یی ی. ی ی یʡ 䭍 ѐ ی ی Ϙ ی یϡ یی یی . ی ی ی ѐ ی ϡ ͘ʻ ی ی ی ی یϡ юییی ی ی ی ی юی . ی ی ی ѐ یԭی ی ǘ ی ی ϡ 䭐 ی ی юی ʡ юییی ی Ԙ ی ی ی ԭی юی ی. юییی ѐ ی یی ی . ی ѐ ی یی ی یی ی ѐ یی ی ی ی یʭ ی ǘ یʭیی ی ϐی ی ѐ . ی ѐ ی ی ی ی ѐ юی ی ی یԭ ی ѐ ی . ی ʘ ϻ ϻی 孁یی ی ی ی یی ǁییی юی ی ی ی یی ی ѐی یϡ ی ی ی ی ڭ !! ژ یی ǘ ی ی Ә ی ϡ ی یʭ ی ی ی ی ی ی. ی ی ی ی یی ی ی یی ی юییی ی ی یی .

۴- ʭǡ یی ѐ ی ی ی . ی ی ѐ Ԙ ֡ ی ی ϐی ϐ یی ی έی ѐѡ ی ی یی. ѐ ی ѐی ییی ی یϡ ی یی ی. ی 䭍 یی ی ی ʡ یی. یی ی ییی ی ی ی ی ی یʭ ی ѐی ی ی یی ی ی یی یی ی یی یی ی یی یی юی ی ییǡ یی ی ѐ یʭیǡ ی ییی юی ی ی ی ییی ی Ϙ ی ѐی ی ی یی ی ی ی ی ی ی یی ʭ Ϙ ϐ ی ی ی ʭی ᭁیѡ ǘ 䐭ی ی ϐ ѐ 子یی یʭ ی ی ی ی ییی ی ی ی ی یی. ѐ ی ی یʭی ݭی ی ی یϡ ݘی ی ی . ѐ ی ی ی ی یѡ ی ј ی ییی ݘی ی یی ی یʭی юی ǘ ی. ی ی ρ ی ی ی یԭی یی ی .

۵- ی ǐیی ی ی ی ی. ی ی ی ϐی ϐ ی ی ی ϡ ی ی. یی ϡ یی ی ی یی юی یی ͘ی ی. ی ی یԭ ی ی ی یی ی 䐭ʭ ѐ ی ی ی ی یی یی یϡ ی ی ی ی یی юی ǘ یی . ی . ی ی ی ی ѐ ی 捘 ی . ی ی ѐ یԭ ی ی. ی ǘ ی یی ϡ ی . ی ی یی䭘 ییی ρی ѐی ی ͘ی ی. ی ی ی. ǘی ی یǡ یی ی یی ѐ . ی ی ی ѐ ǘ ϡ ی ی ϡ ی ϡ ی ی یԡ ی یی ʘی Ԙ ی ӭی Ԑی ѐ . 䭍 ی ӭ ی ی ϡ ی ی 䐡 یی یی ی یی ϡ ی یی یی! ی ی ی ی ͭ ͘ی ی ی یی . ی ی ی ی ی یی ی ѐ ǘ .

 

ی ی ی ی یϿ

ی ی. ј یҡ ی یی ی . ǘی юی ی یی ی ی ی یی ی ی юی ǘ ی ی ی ѐ . ی ͭ ѐ ی ی ᭐ǡ ی ی یԭ . یی ی ی ی ͭی ی ǘی ی ј . юی ی ی ی ی ی ی Ԙ ی ی یی ی . ی ی ʡ ی ی ی ی. ʐیی ی Ԙ ی ǡ ی ʭی . ی ی ᘭ ʭѡ یȭیی ی ی . ѐ ی ی ѐی ی یʐی یϐی ی یی . یڭ یԐی ی یݭی ی ی ǘ ѐ ی . ی 孁 ی . ی ی ی ی یϡ ی ݭ ی ѐ ѡ ʡ ی . ی ی ی ی . ی ی ی ی یی ی یی ی ی. ی ѐ یی  ییҡ ی یی . ی ѐی Ԙی یی یی یҡ ȭیی Ԙ یی ѐ ی ی. ی ی ی ی ѐ ʡ ی ی ϡ ی ϡ ѐی Ԙیی ی. ѐی ی ی یی ی ی یȭی ی یی ѐ ی ی یȭیی ی ی ی ی.

ی ی ǡ 䭍 ی ϐی ی ی ی یϡ ی ی . ј یی ی ی ʡ ی یс ی . ی ی . ی ی ی ی ی ی ی. ی ی Ԙی ǘ ی ی ی ǐ ی . ی ӡ ј ی ی ی ی ی Ԙ ی ی ϡ юی ی ی ی ییϡ ѐ یی Ӂϡ ی ی ʐیϐ ی ی ϡ ی ǘ ی یی ی ی Ș. ی ی یʭǡ ی ی ی ی ی . یی ی ی ی ی ی ی ϡ ی ی یԭ ǘ ی ی. ی Ԙ ی یی ј یϺ ی ǘی ی ی ی ѐ ی Ԙی ی. ی ی ی ی ییی ی ی ی یӘی ییی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ѡ ی . ʭ ی ی ی ѐ ی . ی ی ی ی ی ϐی ی . ی ی ی ی یی ǘی ی ی ی Ȑ. ی ی ی ی ʭ ی ی ی ی ی ی Ә یی ی ی ییی ѐ ϡ ی ی یی ی ی ی یی ی ȭ ԭیی ی ی ی یی. ی یϡ ǘ ی ی ی . ی ی ی ی . ی . ی یی ی ی یی ی 䭁یی یی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی ʡ ی ی ی یی ی子ی ی. 䘭 Ԙʐی Ϻ ی یی Ԙ ی ی ی ی ی ی ی ᭁی ј ǘ ی . ی ޭی ی ʐی ی ѐ ی ی Ԙʐی ی. ی یی یی ی ی ی Ԙ ی ی یی. ی ی юی ʭ . ʭǘ یʭیی یی ی ԭی ی ی یی ی ی ی ی ی . ی ی ی ی یی ی юی ی یی ی ѐ 䐭ی یی ی ی ی . ی یی ی ی ی ی ی ی ی ǘ ی ی ѐ ϡ ی ی ژ . یی یی ی ȭ . ییی ѐ یی ییی 䭐ی یی ی ی. ی ی ی ی. ʐ ی ی ی ی ی . ی . ی ی ی јԭ ی ییی ی ی ی ѐ . ی ی ی یԭ ԭ ѐ ǘ ی ی . ԭ یԭ ی یی Ԙ ϡ یی ی یی ǘ ی ϡ юی ј ی ѐ ی یԭی یی ی .

ژ . یȭیی ѐی یԭی یی ی ی یی یی . ی ی ی ی یȭیی ی ی ی ی ی یϡ ی ǘ . ی ی ی ʭ ی ی ی ی ی . ی ی یǡ ϐ ʭ ی ی ᘭ ޭ ی. ی ی ی ی ی یی ی ѐی ی ѐ ϡ ی ی ی ی ǘی یی ی ی ی ʭ ی ی.

ی ی یی ʿ ی ی ی ی ی. ʭ ی یԭی ی ی ی ی ی ی ݘ ԭیی ی ѐی . ییی ی یǻ ӻ ی ی ی ǡ ییǡ یی ی ی ی ј . یی ی ϡ ی ѐی ی ی ҡ ی ʭی یی ی ی ј ѐی ی ѐ ی!! ی یی ی !! ی Әی ی یی ی! ی یی Ԙ یی ی یڭی ی ی ی یی ی ی ی ی . ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی!! ی ی ۵٧ ی یی!! یϡ ییϡ ی ی ی . ʭ یی ی یی ی ی ی ԭ ǡ ی ی ϡ ی ʭی ی ی ѡ . ʡ ی !!! ی ʡ ی ی ی ی ی ی . ј ʭ ی ی ی ݭ ی ϭی ѐی . ی ϡ ی ی ی ی ی ی ی . ی ی ی یی یی юی ی یی ی ی ی. ی ی ǡ یʭ ی ѐ ی ǘ ی ѐی یی ی ѐی ǘ ѐ ی ی ǘ یǡ ˜ یǡ ǡ ǡ ʭǡ یǡ ᘭǘǡ ώ Ԙ子ی یѡ ѐ Ϙ ی یی ѡ ی ی ֡ ȭ ی ǘ یی ی ѐ ѡ یی یҡ یی ݘ یی ی یی یی ی ی ی ی ی ی یی یʭ ϐی ییی ی юی ی یی ی ی ی ی ی ǘ ی Ԙ ی ی . ʭ یی ی ی ی یی. ی ی ʐیی ʭی ی ѡ ی ی یی ی ییϡ ی ی ی ی ݭ یی. ی ѡ ی ی ی یی ی یی ݭیی یی ی ی یی . ی یʭی ͭ ی ی ی ی ѐی یی یی ی ی ی ی یی یϡ юی ی ԭی ی ی ی ی. ʭ ی ی ǡ ی ی ʭ . ی ϡ ی ی یی ی ʡ сیی Ԙی ی ی.

ʭ Ȑی یی ی ی ی Ԙ ی یѐ ی ی ی ی ی ی ی ѐی ی . ی ʭ ѡ یԭ . ی . ی ی ʭ یϡ ی ی ی ی ی ی ϐ یی ییʭی یی ی 捡 ییʭی ی ی ی ѐی . ی یی ی ی ی یԭ یʭی 子 ی ی یی ی ییی ј ϡ ی یی ȭǁی . јی یی ی یی Ԙ ی ی ی ݡ ی ی ی ǘی ی یی ی ییی ی ی یی ی ی یی.

ی ی . ی ی ی ی . ی ی 䭍 ی ʡ ی ی ی ی 子 ی ی ʭ یی . ϡ ѐی یی ی یʭی یی. ی ی ǐ ی یی έ یی یی!! یی یѐی ی.

 

ی یی Șی

ی ی ی ی یی ѐی یԭی یی ی ѐѡ ی ی ی یی јȭ ǐیی یǡ ی ی. ی ˭ی ی ی ی یی ی ی юی ی ی ѐ ی ǘ . ی ѐ ی ی ی ی ј ی ѐ یʡ юی یی ی ی ی ѐ ϡ یی ی ی . 䭍 ی یی ی ی ی ..

١- ی ی ی ی ی ی ϐی ی ǡ ی ی ی. ی ȭی ییی ی یی ی Ә ی ی ϐی ی یی یی ѐ ییی ی یی یی ی ʘ ی ی子ییی ی ی یی Ԙی ی ᭁی ی ѐ یی! ی ی јӻ!! 㭐ی ی ѐی یی یѡ ی یی ی. ی ی ی ی 㭐ی 㭁یی ی ی ʭ έی ѐی ی ی. ی ی ی Ԙ ی یی ʘی ی. ی ϐ ϐ Ӂی ϐ ی ǐ ی ی ی یی ی˭ ȭی юییی ییی ی ی ی یی. ی Ϙ یی یی. ی ȭیی ی ی یϻ. ی ی ی ی ی ی ی. ی ی ی ی یԭ ی ی ی孍ی ی ی ی ی Ԙ ϡ ی ی ی ی ی ϡ ی ی ј ی. ی ی ی ی ی یی ی ی ییی ی ی یǡ ی ی Ȑی ی ی یǍی ی ی یی ی یϐ ی! ی یی یی ی یی ییǡ 㭐ی ی یی ʭ ی ѐ . ی ی یʡ یԐی . ρیی ی ی ی ʭ یʭ ی ی ی ی ی.

٢- ی ǘ ی یԭی یی ϡ ی ی ی یی یی ی ی یی ی یی یی ی ی ی ی ѐی یی䭘 ی ی ی ی . ی یԭ ϡ ی یʭی ی ی ی یʭ . ی έϭی ی ʡ Ș ѐی сیی ی ی ϡ ی ی ی搡 یʭҡ ی ی ѐ ѐѡ یی ی ی ی .

٣- حیی یی ی ی. یی 捘 ǁیǡ ی ʡ ʭی یѐی ی یی . ی ی ی ѐ ی .

۴- ی ѐ ی ی یی ی ی ی ی یی ی ѐ ی ی ی ی 子 ی ѐ ی. ʭیی ی ی ی . ی ʭ ǡ ی یԭ ی ی ѐ ی ѡ ی ϐی ی ی . یی یی ѐ ی یی Ԙ ی ی ی ی ی ی ی . ی یی ͡ Ϙ ی ی ی Ϙ ی ی ی ی ϐ ی ی Ә ی ǡ ی ی ی ی ա ی ͘ ی ی ϐی ی ǡ ی Ԙ ی یی یی ی ی یی Ԙی یʭی ی ی ڭ ϐی ј ی ̡ ی ی ی ی ѻ ی یϡ یی ی Ԙ ی یʭ ی ی ی ی ی Ϙ ی ی ی ϐیی ی یی ی Ԙی ی ی ϐی ԭیی ی ی ی یی ی ǘی یی. ʭیی ی ی ی ی ی ѐ ی ی یی . یی ی ی ǘی ѐ ی ی ی ی.

۵- ј ǐی ی ییی ی ی یϡ ی ی ʭ ی ی . ʘی ͭ ی ǘی ی ǁی ی ی ʡ ی ی ͭ ǁییی ѐ ی ϡ ی یی یϐ ی ی ѐ ی ͭ ͘ی ی ǁیی .

٦- یی 孁ی ییی ǁییی ʭ ی یϐ Ԑی ی یی ی . ی ی ی ی یʭ ی ی ی юی ی ی ѐ . ی ی ی ی ی یی ی ʻ ی ی ǐ ی ی ѐ یی. ی ی یԭ ی ی ی ی ی ی Ԙ ی юی ԭی ی . ی ѐ ϐی ی ی ی.

٧- ی ی 子 ی ʭی ʭ ی ʭ ی یی ی. ی ی ی ʭ یی ی ی ی یϡ ییʭی ʡ ѭیی یی ی ی ی ی.

 ی ٢٠١٨