خاتون

كدوم شاعر، كدوم عاشق، كدوم مرد
تو رو دید و به یاد من نیفتاد
به یاد هق هق بی وقفه ی من


توی آغوش معصومانه ی باد
تو اسمت معنی ایثار آبه
برای خاك داغ خستگی ها
تو معنای پناه آخرینی


واسه این زخمی دلبستگی ها
نجیب و با شكوه و حیرت آور
تو خاتون تمام قصه هایی
تو بانوی ترانه هامی اما
مثل شكستن من بی صدایی


تو باور می كنی اندوه ماه رو
تو می فهمی سكوت بیشه ها رو


هجوم تند رگبار تگرگی
كه می شناسی غرور شیشه ها رو


تو معصومی مثل تنهایی من
شریك غصه های شبنم و نور
تو تنهایی مثل معصومی من
رفیق قله های پاك و مغرور


ببین، من آخرین برگ درختم
درخت زخمی از تیغ زمستون
منو راحت كن از تنهایی من
منو پاكیزه كن با غسل بارون


تو تنها حادثه، تنها امیدی
برای قلب من، این قلب مسموم
ردای روشن آمرزشی تو
برای این تن محكوم محكوم


نجیب و با شكوه و حیرت آور
تو خاتون تمام قصه هایی
تو بانوی ترانه هامی، اما
مثل شكستن من بی صدایی

 


* اگر عضو یکی از شبکههای زیر هستید، میتوانید این مطلب را به شبکهی مورد نظر خود ارسال کنید:

Delicious delicious    Facebook facebook    Twitter twitter    دنباله donbaleh    Google google    Yahoo yahoo    بالاترین balatarin


كانون پژوهشى نگاه، www.negah1.com