دنیای رویای من

 

لنگستن هیوز

برگردان: احمد شاملو

 

من در رویای خود دنیایی را میبینم که در آن هیچ انسانی

انسان دیگر را خوار نمیشمارد

زمین از عشق و دوستی سرشار است

و صلح و آرامش، گذرگاههایش را میآراید.

 

من در رویای خود دنیایی را میبینم که در آن

همگان راه گرامی آزادی را میشناسند

حسد، جان را نمیگزد

و طمع، روزگار را بر ما سیاه نمیکند.

 

من در رویایی خود دنیایی را میبینم که در آن

سیاه یا سفید

از هر نژادی که هست

از نعمتهای گستردهی زمین سهم میبرد.

 

هر انسانی آزاد است

شوربختی، از شرم سر به زیر میافکند

و شادی هم چون مرواریدی گران قیمت

نیازهای تمامی بشریت را بر میآورد.

 

چنین است دنیای رویای من!