زبان سرخ تو

 

عباس سماکار

 

برای بچههای خیابان

 

احتمالا باید همین حرفها را زده باشی

که این طور باد در گوشهایت میپیچد

و از درد و سوزِ باطوم و گاز اشک آور و شکنجه بی تابی

 

باید همین باشد

و اِلی

تو هم میتوانستی از پیچک ها و ترانهها

برای پسری که دوست داری

دسته گل بسازی

علف زار تنت

پر از بوی اسب سرکشی ست

که به تاخت

در پرتو خورشید شب هنگام

از تو دور میشود

 

و ماه

   ماه

ماهی که که همیشه دوستش داشتهای

لبخند میزند

و مثل مادرت

                 نگاهت میکند

 

تمام ماجرا همین است                       

                          

زبان سرخت          

پرچم سبزت را بر باد داده است

و تنت آش و لاش است

 

اینک

اسب سرکش جانت

که در پرتو ماه

                   به تاخت

                   از تو دور میشود.