ترانهی صلح

 

ویکتور خارا

برگردان: احمد شاملو

 

 

اگر چکشی میداشتم

صبح میکوبیدم        

شب میکوبیدم

در سراسر کشور        

بیدار در برابر خطر

ما باید متحد شویم

برای دفاع از صلح

 

اگر ناقوسی میداشتم

صبح مینواختم         

شب مینواختم

در سراسر کشور         

بیدار در برابر خطر

ما باید متحد شویم

برای دفاع از صلح

 

اگر ترانهای میداشتم

صبح میخواندم         

شب میخواندم

در سراسر کشور         

بیدار در برابر خطر

ما باید متحد شویم

برای دفاع از صلح

 

اکنون مرا چکشی هست

و ناقوسی

و ترانهای برای خواندن در سراسر کشور

چکش عدالت                                                                      

و ناقوس آزادی

و ترانهی صلح

ترانهی صلح!