روز جهانی کارگر در ایران را به روز حمایت و همبستگی با کارگران افغان در ایران تبدیل کنیم!

 

سیامک ستوده

 

سه میلیون کارگر افغان در ایران بخش مهمی از طبقهی کارگر ایران را تشکیل میدهند. بخشی که به شدیدترین شکلی توسط سرمایهداران ایرانی استثمار، و به دست عوامل حکومتی آن به طور روزمره و بی رحمانهای تحقیر و مورد اذیت و آزار، ضرب و شتم، بازداشت،  اخراج و اعدام قرار دارد. همگی ما از اخیرترین پردهی این سناریوی دردناک در نظام آباد قزوین خبر داریم. واقعهای که در آن بیش از دویست خانه با وسایل آن تماما به آتش کشیده شد، پانصد سر از احشام مهاجرین افغان سر بریده شد، به زنان و دختران آنان تجاوز شد، و آخرین خبر این که ده مزبور از تمامی ساکنین هستی از دست دادهی افغانی خود پاک شد. به نظر من اینها همگی دلایل کافی هستند برای این که علاوه بر وظیفهی توقف ناپذیر انترناسیونالیستی خود، به منظور اعتراض به این عمل جنایتکارانه، و ابراز عکسالعمل در برابر آن، و برای نشان دادن همدردی طبقهی کارگر ایران با کارگر بی پناه افغان، ماه می امسال را به عرصهای برای ابراز این اتحاد طبقاتی تبدیل نمائیم، تا در ضمن، از این طریق مشت محکمی بر دهان یاوه گوی ناسیونالیسم ایرانی که در پشت همهی این جنایات قرار داشته و شب و روز به تحقیر کارگر افغان و ایجاد دودستگی میان او و کارگر ایرانی مشغول است، زده باشیم.

بگذارید به سه میلیون کارگر افغانی که زیر تحقیر و سرکوب عناصر ایرانی است، نشان دهیم که در این دنیای سرکوبگر تنها یک حامی مصمم و وفادار دارد، و آن کارگر سوسیالیست و پیشروی است که برای آزادی کُل طبقهی کارگر از هر رنگ و ملیتی میجنگد. بگذارید به کارگر افغان نشان دهیم که اگر سرمایهدار ایرانی هزار ظلم و جنایت در حق او اعمال مینماید، سوسیالیست و کارگر ایرانی دست یاری و حمایت به سوی او دراز میکند.

من به دلایل بالا از همهی سازمان دهندگان جشنها و تظاهرات اول ماه می، در داخل و خارج کشور، از همهی سازمانها و گروهها و احزاب سیاسی، تشکلهای زنان و دانشجویان، و به خصوص از همهی کارگران و تشکلهای کارگری داخل ایران، درخواست میکنم که در فطعنامهها و بیانیههای خود به مناسبت اول ماه می، بر حمایت از کارگران افغان و مطالبات آنها تاکید ویژه نموده، به خصوص واقعهی دلخراش نظام آباد قزوین را محکوم نمایند. ما با خوشحالی با ذکر یک به یک این بیانیههای همدردی در برنامهی تلویزیونی خود در کانال ماهوارهای پیام افغان که هر هفته دهها هزار کارگر افغان به تماشای آن مینشینند، مراتب این همبستگی طبقاتی را به گوش کارگران افغان رسانده، همراه با شما، روز جهانی کارگر را به روز واقعی همبستگی انترناسیونالیستی میان همهی کارگران ساکن ایران تبدیل میکنیم.

 

زنده باد روز جهانی کارگر

برقرار باد اتحاد میان کارگران ایرانی و افغانی ساکن ایران

 

بیست و دوم آوریل 2014 

 


* اگر عضو یکی از شبکههای زیر هستید، میتوانید این مطلب را به شبکهی مورد نظر خود ارسال کنید:

Delicious delicious    Facebook facebook    Twitter twitter    دنباله donbaleh    Google google    Yahoo yahoo    بالاترین balatarin


كانون پژوهشى نگاه، www.negah1.com