اسنادى از جنبش كارگرى و كمونيستى ايران

 

اعلاميه در مورد انتخابات مجلس

رفقای کارگر، رفقای برزگر! از خواب غفلت بيدار شويد! قدر حاکميت خود را بدانيد! و در اين دوره سعی نماييد وکيلی که از جنبش خودتان باشد و کاملا دردهای بی درمان شما را بداند، زحمتکش و رنجبر باشد و مطمئن باشيد حقوق شما مخالف منافع او نيست، را انتخاب کنيد. و سعادت آتيه خود و اولاد خود را در دوره پنجم تامين نمايد.
فريب ملک ها، دوله ها و سلطنه ها، پادوها و امثا ل آن ها را نخوريد. اين ها چند دوره وکيل بوده و صدها سال مقدرات ما را به دست گرفته و جز افزودن پريشانی نيست، کار ديگری نکرده است. اين ها مايل به اصلاحات و ترقی شما نيستند.
اصلاح حا ل شما بيچارگان مخالف منافع آن هاست، اين ها در فکر پارک، اتومبيل، ده شش دنگی و ساير تجملات می باشند.
اين ها مبالغ گزاف در راه وکالت خرج می کنند که مثل زالو خون شما بيچاره ها را به اطمينان اجانب مکيده و به نفع آنان کار کنند. اين ها خائن و جنايت کارند! هر چه بايد امتحان کنيد، كرديد. اينان دسترنج شما را به عنوان مستمری ميان اقوام و بستگان خود تقسيم مىکنند، مثل اين که ديديد هزارها تومان بيت المال شما را خرج شهوت رانی نمودند. بس است! چشم آلود خود را بگشاييد و سعادت آتيه خود را در نظر بگيريد. وکيل صالحی از ميان خود انتخاب کنيد. وظيفه ما اين است که به شما گوشزد کرده و فرياد بزنيم که اصلاح حال شماها بر خلاف منافع آن ها است و غيرممکن است که صلاح آن ها باشد و حقوق شما را حفظ نمايند.
اين است که از اين طبقه و طبقه اى که آلت دست و کار چاق کن آن ها هستند، به هيچ وجه انتظار اصلاحات و ترقی را نداشته باشيد.

به نقل از شماره اول روزنامه شعله، چاپ هفدهم ارديبهشت،
 

* * *

 

اعلاميه اتحاديه کارگران بيکار بندر انزلی

قابل توجه اوليای امور، خصوصا نمايندگان مجلس شورای ملی.

در موقعی که سرتاسر اين کشور باستانی را فقر و فاقه فرا گرفته و اوضاع اقتصادی آن بر تيرگی و وخامت خود افزوده و يک آتيه خيلی دشوار و سنگينی برای طبقه سوم تهيه مىنمايد، در عين اين كه طبقه اول و دوم اين مملکت مدهوش از باده نخوت برای توسعه دايره تجارت و ايجاد صنايع و کشف معادن و اصلاح وضعيت اسفناک امروزه و اتخاذ تصميم قطعی در رفاهيت قسمت اعظم از توده ملت که همه وقت قربانی هوی و هوس و استفاده های نامشروع همان ها شده، تا اين که امروز خود را در پرتگاه عدم کشانده اند، فکری جز ادامه سلطه و حاکميت و تحميل فرمان های مظلوم کش خود نداشته و با جديت هر چه تمام تر به ازدياد تجمل و اساس فعال مايشاتی و تحکيم بنيان امارات خود که روی پای ظلم استوار شده مىکوشند، در زمانی که فلاکت و پريشانی با طبقه سوم دست به گريبان شده و هر روزه صدی ده الی صدی بيست آن طبقه را بيکار و به بيکاران ملحق مىنمايد و يا، به عباره الاخری، در هنگامی که فقارت چهره عبوس و منحوس خود را از افق اين مملکت با يک منظره وحشتناکی جلوه مىدهد، ما کارگران بيکار انزلی که هر يک به تدريج مبتلا به مرض مزمن بيکاری شده و به نوبه خود گرفتار آه و ناله عيالات گرسنه و برهنه خود هستيم، همگی به يک جا جمع و اتحاديه ای به نام اتحاديه کارگران بيکار گيلان در انزلی تشکيل و راجع به تهيه شغل و وسايل تامين معاش با مقامات مربوطه داخل مذاکره شده و نيز به وسيله اين لايحه از اوليای امور تقاضای همه گونه مساعدت را نموده و مخصوصا از ساحت مقدس مجلس شورای ملی تمنا داريم راجع به تهيه شغل توصيه شود و خاتمتا خاطر تمام کارگران بيکار ايران را که مثل ما در گرداب بدبختی و فقارت سرگردان هستند، تذکر مىدهيم که يگانه راه رسيدن به ساحل نجات همانا تشکيل اتحاديه و اتحاد عمومی است و بس.

اتحاديه کارگران بندر انزلی، هشتم ارديبهشت 1302
 

* * *


اعلا ميه حزب سوسيال دموکرات انقلابی هنچاک

رفقا و شهروندان، اول ماه مه روز دست از کار کشيدن و روز تظاهرات اعتراض آميز همه کارگران و زحمتکشان است. امروز کارگران استثمار شده و زحمتکشان تحت ستم، در چهار گوشه جهان، فرياد اعتراض خود را عليه نظام بيدادگر سرمايه داری بلند خواهند کرد. پرچم های بر افراشته کارگران و سرود های انقلابی تظاهر کنندگان بخشی از مراسمی است که طی آن سرمايه داری برای هميشه به خاک سپرده خواهد شد و گامی است در راه آزادی کار و رهايی ميليون ها کارگر از يوغ بندگی! برای بزرگداشت اين روز مقدس، روزی که به قيمت خون رفقای شهيد جاودان نطفه های انقلاب سرخ سوسياليستی فردا بسته مىشود، شما نيز دست از کار بکشيد. البته تا رسيدن بدان مرحله، پرولتاريای انقلابی راهی دراز در پيش دارد. مبارزه طبقاتی بايد ادامه يابد و دست از کار کشيدن و تظاهرات اول ماه مه جزيی از اين مبارزه است.
بدين وسيله به رفقا ابلاغ و از کارگران و شهروندان دعوت مىشود در مراسمی که برای بزرگداشت اين روز در ساعت سه بعد از ظهر در باشگاه حزب برگزار مىشود، شرکت جويند.

زنده باد اول ماه مه!
زنده باد پيروزی کار!
حزب سوسيال دمکرات هنچاک، هيات اجرايی شاخه تبريز

حزب سوسيال دمکرات هنچاک در تابستان 1877 ميلادی توسط هفت تن مارکسيست جوان ارمنی در ژنو تاسيس شد. اين حزب از سوی هيات اجرايی شاخه تبريز به مناسبت روز جهانی کارگر در سال 1299 بيانيه ای صادر کرد.
 

* * *

 

اعلاميه حزب کمونيست ايران در سال 1307

رفقای رنجبر و زحمتکش، امروز روز اول ماه مه، عيد رنجبران جهان است، روزی است که رنجبران قدرت تشکيلاتی و اداره دفاع از حقوق و منافع طبقاتی خود را ظاهر مىسازند. امروز در سراسر جهان، رنجبران کار را ترک مىگويند و روز کار را جشن مىگيرند.
در اين روز رنجبران آمريکا، انگلستان، فرانسه، آلمان و ساير کشورها، و البته روسيه آزاد، زحمتکشان در خيابان ها تظاهرات بر پا مىکنند. شعار انقلابی و سرودهای بين الملی رنجبران تمام جهان را به تکان در مىآورد.
رنجبر ايرانی! تو يکی از افواج اين ارتش قدرتمند و مهيب را تشکيل مىدهی! تو بايد در کنار رنجبران تمام جهان عليه بی قانونی امپرياليسم، استبداد رژيم موجود، جنگ خونين سرمايه داران و زورگويی های روز افزون کارفرمايان قد علم کنی: تو بايد رای روز کار هشت ساعته، به خاطر اعلام قوانين مدافع کارگر، به پا خيزی! برادران، رفقا! شاه، مالکبن اراضی، ملاها، نمايندگان مجلس، سران نظام، حکام، کارمندان عالی رتبه، فرمانداران و کليه سرمايه داران بر شما حکومت مىکنند و از طريق وسائلی که شما و دهقانان فلک زده تهيه مىکنيد، به عشرت زندگی می کنند. اينان به حساب بردگی شما و فلک زدگی شما و دهقانان بدبخت ايرانی زندگی مىکنند. امروز شما محکوم به فلاکت هستيد.
شما به فردا نه اميدی داريد و نه اطمينانی. شما مدام زير تهديد بيکاری و فقر قرار داريد. دولت اشرافی کنونی هرگز از حقوق شما دفاع نکرده و نخواهد کرد. اين دولت نماينده و مدافع اشراف، مالکين و سرمايه داران بزرگ ايران و هم چنين دست نشاندگان امپريايسم خارجی است.
نيروهای ملی و عناصر آزادی طلب اکنون عليه رژيم مستبده و عليه فعاليت های جنايت كارانه به خاطر آزادی عليه مظالم و بی قانون های دولت بورژوا مبازه مىکنند، به حمايت شما احتياج دارند. شما بايد حامی و اساس اين گروه های انقلابی پيش قراول جنبش آزادى بخش و انقلاب باشيد.
رفقا، برای کسب حقوق خود در زير بيرق سرخ انقلاب متحد شويد! رنجبران و دهقانان ايرانی مدافع و حامی ديگری ندارند مگر فرقه کمونيست ايران که فرقه رنجبران است.
رفقای رنجبر! تظاهرات کنيد، زيرا آزادی بشريت به اتحاد تظاهرات رنجبران بستگی دارد. بپا خيزيد! زيرا خيانت ظلم و استبداد و خود سری دولت اشرافيت ايران حد و مرزی نمىشناسد. متحد شويد و برای ويران کردن اساس اين ظلم و استبداد تظاهرات کنيد.