یی یی

 

ی

 

یی *(۱) ی ی ۲۰۰۸ ی یی ی ی یی ی ۲۰۱۲ ی . یی ی ۲۰۱۲ ی یϺ ی ی یϡ ی یǡ ی ی ی. یԝیی یی ѡ یی ۲۰۱۳ یی ی ۲۰۱۴ ی ϡ یی ʝ ۲۰۱۷ ی ǘ ی . ی یی ی یی ی ۲۰۰۸ یی ی ی . ی ی ی ی ی ی یی یԭیی ϡ ی ی ی یی ǘی .

ی ی ی ۲۰۰۸ ϡ ی یی یϘی ѡ ی ی ی ی ی ѝی ی ݭ . ی ی یی . ی ی ј یی ی ی ϐی یی ی . ی ی ی یی یی . ی ی ј یی ی ی . یԝیی ی䭐 ی ی یی ʺ ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی .

Ԙ یی ی ییϡ ی ی یی یی ی ی ѝی ی ی . ی یی ی یʝی ی ی ی ی ʘیی یϡ ی ی ی ی یی ی ی.

ی ی ی (۲) . یی ѻ . И ی یی یی ی ی ۲۰۰۷ ʡ یی ی یϺ ی ۲۰۱۱ یԝیی ی ۲۰۱۴ ی یی ی ی یی ۲۰۱۲ ϡ ۲۰۱۷ ی. ی ی یی یی ی ی ی ϡ ی ی یϡ ی ǐیی ʝی ی. ی ی ی ی . ی ی ی ی ی ی ی . ی ی ی ی ۲۰۰۷ ی ی ی یی یϡ ۲۰۱۲ ی ی ی . ی ی ی یی ی Ϻ یی یی یی ی ی ی ی ی ی . ی ʭیی ی یԡ ی ی ی ϡ ی یʺ ی ی ی ی ی ی. ی ی ی . ی ی ǘ یی ییϡ ی ی э ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی یی. ی ی ی ј ј ۲۰۰۷ ۲۰۱۳ ی . ǐ ی ی ј ی ی ی ی . یԝیی یی ѡ ј ۲۰۱۸ ی یی .

یی یϝی ی ی یڭ : ی ی یی ǡ ی ی. ی ޡ یی ۲۰۰۸ ی ی . ی یی ی ی ی . یی ی ی یی ی ی ی ی . ی یی ی ی ی ی ی . ǐ ی ی ѡ یی(۳) یی یی ی یԭ ی ی ی. یԝیی یی ۲۰۱۵ ۲۰۱۸ . ی ی ی یی ی ۲۰۱۶ یی . یی یی ی ʝ ی ی ʡ یԝیی یی ی ی ی ی یی ی یی ԝیی ی ی Ӂی ی.

یی ی ی ϝ ی یی ی ی ی ی یی ی ی یʝی ی ی ی. ی ݡ یԝیی ی ی یʡ یی . یԝیی یی یی ʝ ۲۰۱۷ ی ی ی ی ی ی یی ی.

ی یی ی یی ی ۲۰۱۲ یی . ی坐ی ی ی ی یی ی ی ی ϐی یی . ی Ϙ ی ی ی یی ی ی ی ی ی یی ی ی ی . ی ϡ یی یی یی ʡ ی ی ی. ѡ ی یی ی یی ޡ ی ی یی ϐی یی ی ی یی ϐی ϐی یی. یی یی ѡ ی ی یی ی یی ϡ یԝیی ی یی ی ی. ǐ ی ی ی ǡ ی ی ی . ی ݡ یی ی ی ی䭐 ی ی یی ی ی ی ی ی ی . ǐ ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی. یǡ یی ی ی یی یی ѡ ی ی یʝی ی ی ی ی.

ی ییϡ ی یی Ԙ ی ϐی ʡ ʺ ی Ԙ ی ی ی ی ی ی ی یی јی ی .

ی ی ԝی یی ی ی ی ییϺ ی ی یی ѝ ی ی ی . ی ی ی ی ی ی یϡ ییϡ ی ی ی ی یی ی ی یϺ ی ی ی ی یی یی ی ی یی. ی یݡ ی ی ѐیی ی ی ی Ș . ی ی ییی ی ی ی ییی ی یی یی ی ی ی یҡ ی ی Ә ی ی ی یی ی ی ی ی ی یی ʘ ϡ ی.

* * *

 

یʝ:

* ی ی یѝی ԝی ی ۲۰۱۳ یی :

- Global Employment Trends 2013: Recovering from a second jobs dip

- Global Employment Trends for Youth 2013: A generation at risk

1- International Labour Organization (ILO)

2- ی یی ѐ ی ی ی .

3-  Discouragement rate

 

: ی ی 䐻