بیانیهی فعالین مستقل اتحادیههای کارگری: انقلاب، آزادی، عدالت اجتماعی!

خواستها و مطالبات کارگران در انقلاب مصر

 

برگردان: پریسا نصرآبادی

 

قهرمانان انقلاب بیست و پنجم ژانویه! ما کارگران و فعالین اتحادیههای کارگری از واحدهای تولیدی- صنعتی- خدماتی مختلف، که اعتصابات، اشغال کارخانجات و تصرف واحدهای کاری و تظاهراتهای مختلف صدها هزار تن از کارگران، طی دورهی (انقلابی) اخیر در سرتاسر مصر در آنها به چشم خورده، چنین تصور میکنیم که این حق مسلم همهی ما و به جاست که خواستههای کارگران اعتصابی را با هم متحد و متفّق کنیم، خواستهایی که میتواند بخش جدایی ناپذیری از اهداف انقلاب ما باشد، که مردم مصر آن را محقق کردهاند و شهدا خونشان را به پای آن ریختهاند.

ما برنامهای را به شما ارائه میکنیم، که خواستههای کنونی ما را به منظور تاکید مجدد بر جنبههای اجتماعی این انقلاب و برای جلوگیری از دور شدن از پایگاه آن که باید ذینفع این انقلاب باشند، گرد هم میآورد.

خواستهای کارگران که ما قبل از انقلاب بیست و پنجم ژانویه آنها را پرورانده بودیم و بخشی از پیش درآمد این انقلاب شکوهمند بودندف عبارتند از:

1- افزایش حداقل دستمزد ملی و حقوق بازنشستگی، و محدود کردن شکاف میان حداقل و حداکثر دستمزد، به طوری که حداکثر دستمزد بیش از پانزده برابر حداقل دستمزد نباشد. این کار به منظور دستیابی به اصل عدالت اجتماعی است، که انقلاب به خاطر آن به وقوع پیوست، پرداخت حقوق بیکاری و افزایش منظم و قاعدهمند (حقوق و دستمزدها) که متناسب با بالا رفتن قیمتها، افزایش یابد.

2- آزادی بی قید و شرط و به دور از هر گونه محدودیت ایجاد و سازمان دادن اتحادیههای کارگری مستقل، و حمایت و حفاظت از اتحادیههای کارگری و رهبران آنها.

3- حق کارگران یدی و دفتری، دهقانان، کشاورزان و صاحبان حِرَف برای داشتن امنیت شغلی و حمایت از آنان در برابر اخراج و بیکارسازی. کارگران موقت و قراردادی باید دائمی شوند و کارگران اخراج شده باید به سر کارهای خود بازگردند. ما باید از هر گونه عُذر و بهانهای برای به کار گماشتن کارگران بر مبنای قراردادهای موقت، دوری و اجتناب نماییم.

4- باز-ملّی سازی تمام شرکتهای خصوصی و توقف کامل برنامهی خصوصی سازی ننگین و مفتضحی که اقتصاد ملی ما با اجرای آن توسط رژیم سابق به گل نشسته است.

5- عزل کامل مدیران فاسدی، که برای به سمت ورشکستگی کشاندن و ارزان فروختن شرکتها و کارخانجات مختلف گمارده شدهاند.

* مهار به کار گماشتن مشاورینی که سن بازنشستگیشان گذشته و بیش از سه بیلیون از درآمد ملی کشور را میبلعند، به منظور گشودن فرصتهای شغلی برای جوانان.

* بازگشت به سیاست اعمال کنترل قیمت کالاها و خدمات به منظور پایین نگه داشتن قیمتها و اجتناب از بار کردن آن بر دوش اقشار فقیر و فرودست.

6- حق کارگران مصری برای اعتصاب، سازماندهی تحصنها و تظاهرات صلحآمیز، شامل اعتصابهایی که هم اکنون علیه بقایای رژیم گذشته، یعنی کسانی که میکوشند کارخانجات را پیش فروش ارزان و ورشکسته نمایند، صورت میگیرد. به زعم ما، اگر این انقلاب نتواند به توزیع عادلانه ثروت منجر شود، هیچ گونه ارزش و دستاوردی نداشته است. آزادیهای ما بدون آزادی اجتماعی کامل نیست. حق رای به طور طبیعی وابسته به حق داشتن یک قرص نان است.

7- بهداشت و درمان شرط لازم و ضروری برای افزایش تولید و بارآوری است.

8- انحلال فدراسیون اتحادیههای کارگری مصر، که یکی از مهمترین نمادهای فساد تحت حاکمیت رژیم گذشته است.

اجرای احکام حقوقی صادر شده علیه آن و مصادرهی اسناد و داراییها و اموال آن و نیز مصادرهی داراییهای رهبران و اتحادیههای عضو آن .ETUF

 

امضاکنندگان:

صلاح احمد کمال - کارمند ادارهی هواشناسی

حسام محمد علی عبدالله - تکنسین بهداشت

سید السعید محمد فائض - پرستار

اشرف عبد الونیس - پالایشگاه قند الفیّوم

عبدالقادر منصور - واحد فروش عمر افندی

حافظ نقیب محمد - شرکت لوله سازی آینده

محمد حسن - کارخانه پارچهی بافی حلوان

محمد عبدالمنصف الالوانی - تورا سیمان

محمود علی نقی - شرکت بازرگانی دارویی مصر

عمر محمد عبد العزیز - حوامیدیا پالایشگاه قند

محمد غلال - داروسازی مصر

شازلی ساوی شازلی - فرتیلیزر سوئز شرکت

محمد حسن ابراهیم کارخانهی نظامی شمارهی 45

وظیف موسی وحبا کارخانهی نظامی شمارهی 999

جمیل فتحی حیفنی - سازمان حمل و نقل عمومی

عادل عبدالنعیم پیمانکاران عمومی قاهره

علی حسن ابوعطا - شرکت طناب الغناه، بندر سعید

هیند عبدالجواد ابراهیم - مرکز اطلاعات

حمادا ابوزید - مرکز اطلاعات

محمد خیری زید - مرکز اطلاعات

حاتم صلاح سید ادارهی کُل مراکز فرهنگی

محمد عبد الحکیم ادارهی ملی پُست

احمد اسلام - شرکت بینالمللی ایبکس

طارق سید محمود کارخانهی نظامی 99

نبیل محمود کارخانهی نظامی 999

محمود شکری - عضو اتحادیهی صنفی

احمد فاروق کارخانهی نظامی 999

اسامه السیّد کارخانهی نظامی 999

یاسر السید ابراهیم - صنایع لولههای آینده

علی احمد محمود - کارگران چرم

عبد الرسول عبد الغنی - کارگران آینده

علی السید - واحد فروش عمر افندی

کمال ابوعطا - جمع آوری کنندهی مالیات بر املاک (RETAU)

احمد عبدالصبور - جمع آوری کنندهی مالیات بر املاک (RETAU)

صلاح عبد الحمید - جمع آوری کنندهی مالیات بر املاک (RETAU)

محمود عمر - جمع آوری کنندهی مالیات بر املاک (RETAU)

محمد خالد جلال - کارگر

محمد اسماعیل زکی - پتروتراد شرکت

قاهره، نوزدهم  فوریه 2011