ѐ ی

 

یییی ی ǘی یǻ . ی ی ی ی ѐی ی ی . ١٨٣٠ ی . ѐ ͘ ی ϡ ی ی ی . Ϙی ی ی ی ی ی ی . ١٨٣۵ ѐ ϡ ی ی ی ی ϡ ی ی ی () . ی ی ی ی ی Ӂ یی . ١٨٦١ ҡ ѐ ی子ی ی ی (ی ی) ϡ .

ϐی ی ی . ی یی ǐی ϡ ١٨٦٧ ی ʡ . ی : ی یѡ ѐ . ی ј . ی . ی ی ی . ی ȁ. ی ی ی یی 子ی . . ȭ یی. ی ی ی ییی. ی یی ی . یݭ ʭی . ی [...] ی ی ی ی ی ی. ȡ ی э э یی ی یی!

ی ی ѐѡ ی یǐ ی یی . ی ѐ ١٨٧١ ی ی ϡ . ی ی ϡ ی ییی ی ϡ ی ی ϐی ی 㭐ی ی ѐ ی ی یی ی. ی ϡ ѐ ѐ ѐ ϐی ϐی یی. ѻ ی. ی . ѐ ѐ یی ١٨٧٧ ј . ی ی ١٨٨٠ ی ѐ یǡ ӭی یی Ԙی ی. ١٨٩٠ یی ی ѐ یǻ   (UMWA)   ʡ .

ی 捘 یی ی ѐ ޭ یی . ی Әیی یی ی ѐ ییϡ یʭ ی. یی یԡ یی ǐ ی یӁ ی ی. ی ی ی ی . ی ی Ә یϡ ی ی ی ی ی ی ی . ی ی ѐ ϡ یی یی ی ی ی ی ϐی .

ی ی Ș ی ԡ ی ی. ی ѐی Ȼ یی ییی ییی ١٩٠١ ǁ ی ی ѐ یی یʭ ی ی ی : ȍی ی јѐ ی یی. ی Ϙ ی ی ی ϡ ی. Ӂ ی ϐ ѐ 捘 ی. ی یی یی یی ی ی یǡ ی ʡ ی [ ی ی]. ی ی ی ی یی یی ی ی ی ی ی έی ی یی ی یی ی ی ی ی ی ی Ȑی ی ϐی ی ی!

ی ی ی ϡ ی (یی). ی ی Ԑʭی ی : ی ј ی Ԙ ϡ Ȑ ی ǻ ( Ԙ) . ی ی . ی یی یی . ʐیی ύ ǘϐی . ی یی ی یی یی ی ی ѐی. ی ی ی ی. ی ی ی ی . ی ی ی ی ی ی ی. ی ی Ҙ ی . ی یی . : ی یی. ی . ی ǻ یϡ ی ی یی یی ی یی. ی ی. ی ϡ ی ی یی : ی ! ی ѡ یی.

ی یی ی ی ی ی: ی یϡ . یی ی ǻ ی ʘ ی. ϡ ی ی یی ی .

э ی ی ی ی ϡ ی . ی ی یی ( ی) ǐ ی. ی ی ی ی . ی ی ی یی : ǐ ی ی ی Ȑی ϡ یی ی یی. یی: ѐ ی : ی ǐ ی یϡ ی ǐ ی ی ی ʭی ѐی ی ی ی ј ی ѐ ی ی.

ی ی ύ Ԙ ی ییʡ ی Ϙی ی ی. ی : Ԙ ی ی . ی ی ی ی.

١٩٠۴ ی یی ی ی ی Ӂ ١٩١١ یی ی ی Ґ. ی ی Ӂ ١٩١٢ ی Paint Creek Cable Creek ی یی ی . ϡ ی ی ی ی یʡ . ی ی یی ͘ ی. ԭ ١٩١٣ ی ی ی . ی ١٩٣٠ یی ی ѐی ی: ǐ یی ی یϡ Șیϡ ی! یی ی یMount Olive  ( ی) ی یی ی یی ی ǘ Ӂ . ی یی ی ϡ ی ǘ ی ی ی ی ی : ی ی .

  (١٩٣٠١٨٣٠)

 

* یGreg Oxley ی یی یʻ La Riposte