ѐی ی یی!

ǘ ѐی ی ی یی ѐ

 

ی یی

 

ی یی ѐ یی ی ʭ  ی ѐ 捘 . ʘی ی   ԭی ʡ ی یϺ ییی ی ѡ ی ی یی ی ی ی. ی یی ی ϡ ی ʡ ی یی ی ی ی ی یϡ ی ی ی.

ѐ ی یی ی یϡ یی یʺ یی ی֭ی ی ϡ یݭی ǘی . ی ی ϐی یی ی ی ی ی ѐ ی ی ی. یی ѐ ی ѐ یییی ییی ی ی ȁی ی ی ی ی ѡ ی ی ی .

ی ʭ یԭی ǡ یԭ ی ی . Ԙی ی 㭍 یǡ ѐی ی Ԙی یی ǘ ی یی ی ѐ ییی ѡ یی ی ی ʭیی ی یی ی ی ی ی. یی ی ʡ یی ی ی ǘی ѐی ѐ ی ی ی. ی ϡ Ԙ یی ѐی ی ی یی یǡ Ԙی ی (یی) ی ی . ی ی یԡ ǘ ѐی یی ѐی ی ی . ǘ ѐی ی ی ی ѐ ǘ ѐی یی ی یی ѐی ی (یی) ی ی ی ی .

 

ی ی ǘ ѐی

ǘ ѐی ی /یی ی /یی ѐ یی ی ی. ی Ԙ ʡ ی ی ی یی Ϻ ی ی ی ی ӭی ی/ی ʭی ی یی یی ی ی. ǘ ѐی ی یԭ ϡ јیی یʭ ԭی ی. ی ǘ ی ڭϡ : Ԙی یییی ییی ѡ یی 㭍ی ی یϡ یی ی ی ی یی ǘ ѐی ی.

ی ی ј ѐی . 2005 ی ј ѐی ی ǘ ѐی ی јی 㭍 یʭی Ԙ ی. ی ǘ یی ј ʡ ی ی ی ی ی ی ʭیی ی ی. ی ǘ ϡ یی ی Ԙیی ѐ ی ی . ی ی ѐ ی ی  ی. ی ǐی ی ی ی ی Ԙ ی сیی ی ی ǡ ی ی ی ی یʭ ی یی.

ǘ ѐی ی ǐی ییی ی ی ی ǐ ϐی ی ی یϺ یی ј یی ѐ Ԙی ی ی ی ی ϡ ی ی ی ǘ ی ی Ԙ ј . ی ǘ ی ѐ یی ی ی ی ϡ ی ϡ ی یی ʭ .

یϐ ј ǘ ѐی یʭی ی ی یԭ ʭ. ی Ԙیی ʎی ی ǘ  ѐی ϡ . ی ی ی یϡ ی ѐ ی یϐی ی ی ی ی ѐ ی子ی ی ی ی ی ی ی ա ی ی ی یʭی ی ی یی. ی ǘ ѐی ی /یی .

یی ȭی ی ǘ ѐی ی ی Șی ی . ǘ ѐی ی ی ϡ 㭍 ی ی ی ی ی ی ی ی ی Șی ی /یی ی. ی ی ј ѐی یی ی ی یی Șی ی ǘ ѐی ی. ی Șی ی : Șی ی ѐ ϡ ӡ ѐی ی ی ی. ǘ ѐی ی ǘی یʭی ǐϡ یی ی ј :

1- ی ǘ ѐی Ԙیی јیی ی јی ǐ یی : Ԙی ǘ ی ی ی ی (یی) ی Ԙی ی .

2- ی :  ǘ ѐی 㘭ی  ی ӭی یی сیی ѐی ی.   یی ی ی یی ی ی ی ی ʭیی ی ی یی ی ی ی ی ی. ی ǘی ی ی ی ی ی یϺ یی э ѐیی ی " ی."

3- ی ی: ǘ ѐی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ϐی یی ی 子ی ی ی ی یԭ Ԙیʡ ی Ԙی ی ی ی.

4- ی: ǘ ѐی Ԙ ی ی ی ѐ- ی   ѐ ʘ ی یی یی ی - ѐی . ǘ ʡ ی Ԙ ی یϺ ی ی ی ј ی ی ی ی ѐ . ی ی ی /ј ی ی ی ی ی یʭی ی ی ی.

5- یی ǘ ѐی : ǘ ǘ ѐی یʭی یی ییی ј یϡ ی јی ی ѐ ی ی ی ա ی ј . ѐی ی ی ی ی یی یʡ ی ی   ј ѐی ʡ ی ϐی ی. ǘ ѐی  ی ی ی ی ی ی. ی یϐی ǘی ی ی ی ی ѐ ی. ی ǘ ѐ ϡ ѐ ی ی ǘ ی.

6- ی ی ی- ی: ی ی یی ѐ ی ǘ ѐی ییϡ ی ی . ی ی ی ј ی. ی ǘ ѐی ی Ԙ ی- ی ی ی ی یی ی ی ی یی. ی ی ǘ ѐی ی   ϡ یʡ یی ی.

7- ی ی ی ی: ǘ ѐی ǘی یی ی ی㭐یی ی . ј ی یԭ ی ѐی ѐ ʘ ʭی ی ѐی ʡ ی ѐ ݭی ی Ԙی ј .

8- ی: ǘ ѐی ی ی " یی " ی ی ی یݡ ǐ搡 ی - یی یی ی ی - ڭ ی .  ǘ ѐی ی ی ی. ѐی ی ی یی ی ʭی ݘ ی ѐیی ی ݭ ǘی .

9- ی یی: ی ǘ ی ʐی ѐ ی ی.  ییی ی ی یʭی ی ی ѐ ј ییی ی ی یϡ ј ی-. یی ی ǘ ѐی ی ی/یی ی ԭی ی ی ʭ ǘ ѐی . ی یی ǘҡ ی ی ی ϡ ʎی ی ی   ی یی ǁ یی ی ی ی.

10- : ی ǘ ѐی Ԙ ј ǘی ϡ ی ʭیی ی ی ǐی ی یییی ییی ی ԡ Ә ی ʭی ی ی یی. یǡ ی یی ϐی ی ѐ ی Ԙ  ی ی ی یی .

11- сیی : ǘ ѐی ј ی یی یی ݭ ی ی ی ǘ ѐی ی یی Ԙی ی ԭی ی ǘیی .

12- ی ѐی: ǘ ѐی ی 㭍 ی ی یی ی ی ییϡ ی . ی ѐ یی Ȑ ی Ԙیی ѐی ی ی . ی ی ی ی ی ϡ ی یی ʭی یی ǘ ѐی ی ʡ Ϙی ی ی ی یی ی ی یʭ .

 

ʐ ǘ ѐی

ǘ ѐی ǘ   یی ی ی ی ی ی ѐ ϡ . ی ǘ یی ی /یی ی یʭیی ی ی . ѐی ی ی ی ϡ ی ی ʭی ی ǘ ѐی .

ی یی јی : ی ی - ی ی ی ی ѐ ی- ی ی ی ی ی یی Ϻ ی ѐ ی ی ی یϡ ی Ԙ ی ی یی Ԙ یی ی Ԙ ѐی ی Ԙ ی ی. ی ی یی 㭍  Ԙی ی ʡ Ԑǡ ی ی ی .ی.ی ی ی یǡ ǘ ی یی ی ی ی ی ʐی یی јی ی یی ѐ ی ی ی   . ی ѐ ی ی ʭی یی ی ی ی ی ϐی ی ی ی ی ی ی ѐ ی . ǘ ѐی یی ϡ ی ی   ی  ѐ Ԙیی ی ѐ یی ی ǘ ی ی ی ی ی Ԙی ی ی ی ѐ ѐ ی ی . ی یȡ ی ǘ ѐی .

ی ی ی یی ی ǘ ی ǘ ی ی یݘی.

ی ی ی ǘ ی ی:

Ԙ یی ی ǘ ѐی ی ی ی ی ی . ʘ یی ݘ یی ی ی . یی ی ǘ ی ѐ ј یی (ی. . ی. ) ییј ј ییǺ

Ԙ "ѐ "  ʐ ѐ ǘ ی ǘ Ϻ Ԙ ѐ ی ی (ی. ی. . ی) ǘی ʡ یǡ ʡ ی ی Ԑی یی . . . . ی Ϻ ی ی ییی (ی. .. ی) ییј  ی ی ی ییی Ԑ ʡ .

ی ی ی ی . یی ǘ ѐی یی یی јی 䐡 ی ѐ ȡ یی ی ی ی ϡ یی.(ی 2006 ی) یی ی ǘ ѐی ی ی ی ی ییј . ی ǘ ѐی Ԙی "   " یی یی ی ی ی . ی ی ی ی ϡ ی ی یی . " " ی Ԙ ی Ԙ ی Ә یʡ ی (یی) ی ی .

ǘ ѐی 2000 . ی ی (2006 ی ) ی ی ی . ی (.. ی) "ј ی " ʡ ی Ӂ یی ѐ ی "ی ی " ј ی ی. یی ی Ԙی "یی ѐ ی" (ی. ی. ی) ی ی ی یی ی .

یی ǘ ѐی یј ޡ ʘ ی . ی ʎی ʘی ѐ " ی" ی ̡ ی. ǘ ѐی یی ی ʡ ی ی ј ی . ی ѐ یی ϡ ی ǘ یی یϐ یی ϡ Ԙی ی ی ј ی یی ی .

 

ی ǘ ѐی 㭍 ی ی یی ѐ ی

ی ѐی یǡ ǘ ѐی یی ی ی ی ǘ ی - Ԙ ی یی یی- . ی یی - یی Ә ѐ ی ی ی...- ی  (1) ی ی ǘی ی. ی ڭی ѐی یی یی ییی ی یی ی ی یی... ی ی сیی ǘ ѐی ی ی Ԙی . ی ییǡ ی ʐی ǘ یی ی ی ی ѡ ی یʭ. ی ڭ ی ԭی یϡ ی ʘی Ԙ ی ی ʘ ی ی. ی یی ی ʘ ی ی ϡ ییی یʭی ی ی ǘ ԭی ϡ ی . یی ј ѐی یی ی ی ی   ی یѡ ی ѐ ی Ԙ ѐ ی. ǐ ݘ ی ѐ ѐی ی یی-   ی یʭی - ی Ȑی . ی ǘ ѐی Ԙ ی ی یʡ ی یی ѐی یʡ یی ی ی یʡ Ԙ ʘ ی ی ی ی ی یʺ ی ǡ ی ی ی یی ѐی ی. ی Ԙ ی ی ی ʡ Ԙ ی یی ی ѐ . یی ѐ ی ی یی ی ی یی ی ѐ یϡ ی ی. ʘیی ی ی ی ی ԭی ی ی ی یی ی ʭ ی ی(2) ی ی یی ی ی یی ѐی ی   ی ی ی یی ی ی. ی یی ی ݘ ѐی یی ی ی ǘ . ی ǘ ی   ی ی ѡ ی 捘 ی ѐ ی ѐ یی ѡ ی - ی - ی ی ی  ی ی. ی یی ی ǘ ی ی ی сیی ی ǘ ѐی ی . ѐی ی یی ی یی ѐی ی . ی   ی ی ԭی Ә ǡ ی ی ... ی ی . ی یی ی ی ʎی ی یی ی . یی ѐی ی сیی ی ڭ ی ی .

  ی ی ǐی ی юی ی ی ی ی ی ی ѐی ی ϡ ی ی ی ی.

* * *

 

1- یʭی ی ی . یی یی ԭ یی 孁ǡ ی یی ی. ی ی ی ی یǡ ییǡ ی ی ی یی یʺ ی ی ϡ ی ی ی ی ی ی ی. (ѐ ی یی ی ی ی ی .)

2- ی ی ᭘ی ǘ ѐی ی ی ی ѐ Ԙی ی/ѐی ی ی.

ی ی ی ی ی ی ی .