مكاتيب وارده:

وضعيت كارگران

از آبادان:
مسجد سليمان داراى معادن نفت عمده است، كه نفت استخراج شده با لوله هاى بزرگ كه با قوه برق كار مى‌كند از طريق ذيل: مسجد سليمان، كوه امام رضا، مقام عصبه، ملا ثانى، وس‏، اهواز، كوت عبدالله، دارخوين، مارد، به آبادان حمل و در آن جا تصفيه و با كشتى هاى بزرگ انگليس‏ حمل به خارجه مى‌شود.
تمام كاركنان عمده‌ى كمپانى عبارت از صاحب منصبان انگليس‏ هستند. كمپانى و به عبارت ديگر دولت انگليس‏ به وسيله‌ى همين منابع قيمتى، تمام روح خوزستان را در دست گرفته و هر چه بخواهد مى‌كند. تمام دواير دولتى در دست اوست، هر كس‏ را بخواهد مى‌تواند تبعيد و حبس‏ و يا از شغلش‏ منفصل نمايد. هر موقع كمپانى بخواهد مى‌تواند توسط رئيس‏ پست، كاغذهاى مردم را سانسور كند. تمام اجزا و اعضاى ادارات دولتى، اعم از كشورى و لشكرى، آلت دست و جيره خور كمپانى هستند. حكومت مسجد سليمان را خود كمپانى تعيين كرده و حقوق از كمپانى مى‌گيرد. كمپانى هر كس‏ را بخواهد، وكيل مجلس‏ مى‌شود. در آبادان و ناصرى و نقاط ديگر، كمپانى پليس‏ مخصوص‏ را داراست كه يك شعبه آن فقط به كارهاى سياسى و جاسوسى مشغول است. جاسوس‏هاى كمپانى علنى كار مى‌كنند و مردم را هم تهديد مى‌نمايند. كمپانى پول زياد براى جاسوسى خرج مى‌كند و عده‌ى اين جاسوس‏ها خيلى زياد است.
كمپانى با طبقات ذيل هم دست و مشغول عمليات جاسوسى است:
1_ روحانيون كه با پول و رشوه همه گونه استفاده از آن‌ها مى‌كند؛
2_ اعضاى دواير و مامورين دولتى؛
3_ هوچى‌هاى خوزستان، كه با مبلغ مختصر جاسوسى و نوكرى كمپانى را قبول كرده‌اند؛
4_ به كمك الوار و عشاير ديگر كه پيوسته آن‌ها را مسلح مى‌سازد؛
اين اواخر، كمپانى اسلحه را در نقاط ذيل: محمره، بنى مالك، باوى، ملا ثانى، بنى طرف، آبادان، مسجد سليمان، فلاحيه، متدرجا بين الوار تقسيم كرده است. كمپانى داراى اداره‌ى سياسى و جاسوسى‌اى است به نام سكريت حفيظ. كمپانى، مدارس‏ و مريض‏ خانه هايى را كه باز كرده، فقط براى منافع خود كمپانى و استفاده‌ى انگليسى‌هاست و ايرانى‌ها هيچ از آن استفاده نمى‌كنند.
انگليسى‌ها همان طور كه عادت‌شان است كه ملل مظلوم را تحقير نمايند، به ايرانى‌ها هم با چشم حقارت و توهين نگاه مى‌كنند و اين مساله باعث تنفر ايرانى‌هاست. كمپانى، اقليت را به طرف خود جلب كرده و اكثريت عظيم اهالى خوزستان دشمن و از انگليسى‌ها متنفر هستند. حتا اكثر تجار خوزستان مخالف انگليس‏اند. كارگران كه اكثريت نفوس‏ را تشكيل مى‌دهند و متشكل هستند، به كلى بر عليه دولت انگليس‏ هستند. ولى با رژيم سخت و ترور و تهديد و تبعيد و انفصال و اخراج و بيكارى، كمپانى كارگران را مجبور به تحمل اين همه تضييقات و مظالم مى‌نمايد. با وجود اين همه اجحافات، كارگران دست از مخالفت برنمى‌دارند.
در سال 1930، عموم كارگران هندى اعتصاب كرده و كارگران ايرانى را هم به اعتصاب كشيدند. يك عده از آن‌ها فوق‌العاده انقلابى بوده و مساله‌ى مبارزه‌ى طبقاتى را چنان كه لازم است به پيش‏ كشيدند. در اين موقع كشتى‌هاى جنگى انگليس‏ آمده و همه‌ى آن‌ها را به طور محبوس‏ به هندوستان بردند. يك سال قبل هم يك عده از كارگران ناصرى اعتصاب كردند و يك عده‌ى آن‌ها كه شصت و شش‏ نفر بودند، اخراج شدند.

محسن طاهر

* * *

از مسجد سليمان:
عده‌ى كليه‌ى كارگران در آبادان و مسجد سليمان و ناصرى و غيره، سى هزار نفر است. اكثر كارگران ايرانى هستند. يك قسمت از كارگران آزموده هم هندى و بقيه‌ى كارگران عرب و ارمنى و غيره مى‌باشند. كارگران روزى ده الى يازده ساعت كار مى‌كنند. حقوق ماهيانه كارگر غير آزموده (ساده) از هشت الى چهارده تومان است. اكثرا هشت الى نه تومان مزد مى‌گيرند.
در سال 1934، همين كارگر ساده از پانزده الى بیست تومان حقوق ماهيانه داشت. كارگران آزموده ايرانى از چهارده الى چهل تومان ماهيانه حقوق مى‌گيرند. در سال مذكور )1934(، از 25 الى 50 تومان مزد مى‌گرفتند. كارگران هندى نسبتا حقوق بيش‏تر مى‌گيرند. منشى ها از سی و پنج الى چهل تومان حقوق دارند. كاركنان انگليس‏ از پانصد الى هزار و پانصد تومان حقوق مى‌گيرند.
از طرف كمپانى به كارگران ساده، خانه و غيره داده نمى‌شود. غير از كرايه‌ى خانه، اين كارگران ساده غير آزموده هر ماهه مجبورند يك تومان به آن انگليسى كه بالاى سر آن‌ها گذاشته‌اند و سركار نام دارد، به طور رشوه بدهند. انگليس‏ها هر كدام آشپزخانه، باغچه، باغبان، اتومبيل، شوفور، خانه هاى عالى و بادبزن هاى خوب الكتريكى مجانى دارند.
در اين اواخر، وضعيات اقتصادى كارگران خيلى بد و سخت شده است. كمپانى براى صرفه جويى و رقابت و مبارزه با نفت شوروى خيلى از كارگران را بيكار كرده است. روز به روز بيكارى زياد و ترقى مى‌كند. سياست كمپانى اين است، كه هميشه كارگران قديمى را از كار بيرون كرده و جاى آن‌ها كارگران جديد و دهاتى، كه از مبارزه طبقاتى و حقوق خود غافلند، به كار مى‌گيرد.

كارگر جنوبى

* * *

منبع: كتاب ستاره سرخ، ارگان مركزى فرقه كمونيست ايران، شماره هاى یک و دو، سال اول،
به كوشش‏: حميد احمدى

ناشر: انتشارات باران