فلسفه‌ى حقوق طبيعى و اسلام:

نقدى بر گفتمان دينى پيرامون خرد‌گرايى و حقوق بشر

فرشید فریدونی