کتاب

 
طبقه‌ی کارگر و رهایی زنان طرح‌هایی درباره‌ی کار کودکان زن: آزادی و برابری؛ چگونه؟
نورا کارلین - برگردان: پروین اشرفی کارل مارکس - برگردان: سوسن بهار نگاه
     
تاریخ جنبش کارگری - جلد ۱ تاریخ جنبش کارگری - جلد ۲ گزیده‌هایی از رزا لوکزامبورگ

ناصر پایدار

ناصر پایدار

پیتر هودیس - کوین ب اندرسون
     

درباره‌ی سازمان‌های کارگری

سیاست‌های خیابانی

گروندریسه‌ی‌ کارل مارکس

اسناد کمینترن - ترجمه: م. مانی

آصف بیات مارچلو موستو - ترجمه: حسن مرتضوی
     
کمیته‌های کارخانه در انقلاب روسیه

تاریخ بین الملل اول

نان و گل‌های سرخ

ش. دشتسانی، ش. گرامی، ک. معین

جی.ام.استکلوف - مترجم: امین قضایی میلتون مِلتِزر
     

ترانه‌های کارگری

زنان در جامعه ده روزی که دنیا را لرزاند

ترجمه و تلخیص: امین قضایی

کولنتای - انگلس - زتکین ...

جان رید - ترجمه: رحیم نامور، بهرام دانش

     
بچه‌های انقلاب روزهای کمون شوراها در غرب

ای‌نو هانسکی - مترجم: سوسن بهار برتولت برشت دانی گلکستین - ترجمه: علیرضا ثقفی
     
سرمایه و بحران وضع طبقه‌ی کارگر در انگلیس پیدایش و تکامل طبقه‌ی کارگر

ناصر پایدار

فریدریش انگلس جلال سامانی
 

 

 
سانسور و آزادی مطبوعات

مبارزه‌ی زنان کارگر

دست نوشته‌های اقتصادی و فلسفی

کارل مارکس - ترجمه: حسن مرتضوی الکساندرا کولانتای - مترجم: نسیم روشنایی کارل مارکس - ترجمه: حسن مرتضوی
     

غوغاسالاران بی غرور

کار دستمزدی و سرمایه مارکس و خودکشی

لیلا دانش

کارل مارکس - ترجمه: م. دهقان کارل مارکس- مترجم: حسن مرتضوی

 

 

 

جامعه‌ی بین‌المللی كارگران

کمون پاریس

بازخوانی مارکس

ويلهلم آيشهف - مترجم: فرهاد بشارت

لیسا گاره - ترجمه: بیژن هیرمن پور

جعفر رسا

 

 

 

چارتیسم

اتحادیه‌ی کمونیست‌ها

 بردگان ارزان

جان کی والتون - ترجمه: امین قضایی

ماركس - انگلس (مقدمهی جعفر رسا)

سوسن بهار - بيژن هدايت

 

 

 

نئولیبرالیسم، زن و توسعه

سوسياليسم، اقتصاد و سياست

کمون پاریس

لیلا دانش

ناصر پايدار

لئو فرانکل - مترجم: شهزاد سرمدی

Home