كمونيسم چيست؟

 

دفتر دوازدهم 

 

   

جلد دفتر دوازدهم نگاه

فهرست مطالب

يادداشتى بر اين دفتر - بيژن هدايت

كمونيسم، جنبش تاريخى - جهانى، راه حل اجتماعى پرولتارياى هر جامعه - ناصر پايدار

نگاه در گفت و گويى با احمد معين:

دورنما و پیامدهای تسخیر عراق

 

كمونيسم كارگران: واقعيات و تعينات - بيژن هدايت

زمينه هاى اجتماعى مساله ى زن - آلكساندرا كولونتاى - برگردان: پروين اشرفى

وضعيت اشتغال زن - آگوست ببل - برگردان: فريده ثابتى

خانوادهی تك همسرى در جامعه - فردريش انگلس - برگردان: پوران نوايى

كمونيسم و ديالكتيك مادى ماركس يا ايدهی مطلق و روح تاريخ هگل - ناصر پايدار

سوسياليسم و بازار: يك بررسى متدولوژيك - كامران نيرى

جنگ عراق و جنبش ضد جنگ در ايالات متحده: 

گفت و شنیدی با جف مکلر

 

من شمشيرم، من شعله م - سروش محبى

در دفاع از ممكن بودن كمونيسم - فرهاد بشارت

كارگر و طبقهی كارگر در ديدگاه هاى طبقاتى متفاوت - ناصر پايدار

نامه اى از يك دوست - ش. بهرامى

اثرات بحران دلار بر اقتصاد جهان - رحيم عابدين زاده

فهرست مطالب به انگليسى

دفتر دوازدهم نگاه در یک فایل

   

Home