طبقهی كارگر و انقلاب اجتماعى

 

دفتر چهاردهم 

 

جلد دفتر چهاردهم نگاه

فهرست مطالب

يادداشتى بر اين دفتر - بيژن هدايت

جنبش كارگرى ايران و انقلاب 57 - ناصر پايدار

تاثیرات خصوصی سازی بر طبقهی کارگر:

گفت و گوى نگاه با سيروس بينا

بيكارى: درد مشترك كارگران - بيژن هدايت

انقلابيون بيكار: جنبش بيكاران - آصف بيات

اتحاديه تشكل اصلى كارگران است: گفت و گويى با فرد ميوزين

به تشكل ديگرى نياز است - توضيح نگاه

اتحاديه هاى كارگرى و روابط كار در كوبا - كامران نيرى

تجديد سازمان صنعت شكر در كوبا - كامران نيرى

جنسيت و انتهاى يك دو راهى تاريخى - پروين اشرفى

مصاف هاى جنبش زنان - ليلا دانش

زن در فرهنگ عامه - فريده ثابتى

سلام بر شما دردسر سازان! - پروين اشرفى

سرمايه دارى به مثابه يك اقتصاد جهانى - هرى مگدوف - برگردان و تلخیص: پروین اشرفی

توضيح نگاه بر مطلب سرمايه دارى به مثابه يك اقتصاد جهانى

فهرست مطالب به انگليسى

دفتر چهاردهم نگاه در یک فایل

Home