طبقهی كارگر و انقلاب اجتماعى

 

دفتر پانزدهم 

 

جلد دفتر پانزدهم نگاه

فهرست مطالب

يادداشتى بر اين دفتر - بيژن هدايت

طبقهی کارگر، سیاست خصوصی سازی و تغییر قانون کار - بیژن هدایت

طبقهی کارگر و مبارزه ی ضد سرمایه داری:

گفت و گوی نگاه با رزا جوان         صلاح مازوجی         یوسف آبخون         فرهاد بشارت         محسن حکیمی

جنبش کارگری و قدرت سیاسی - ناصر پایدار

شکاف های جنسیتی در جنبش کارگری - گیتی شایان

نگاهی به وضعیت طبقهی کارگر ایران در دوره ی  83_1379 - فریده ثابتی

تجارت سکس و تن فروشی - پروین اشرفی

اتحادیه های کارگری و روابط کار در کوبا - کامران نیری

نظام سرمایه داری و نقش قشون پشت جبهه ی بیکاران، گفت و گوی نگاه با سیروس بینا

دربارهی کار مولد و غیر مولد - کارل مارکس

بردگان کوچک قرن ما، گفت و گوی نگاه با سوسن بهار

درس ها و تجارب یک اعتصاب تاریخی - بهرام رحمانی

هژمونی ایالات متحده: تداوم زوال، ادامه ی خطر - ریچارد بی. دوبوف - برگردان: پروین اشرفی

انقلاب کوبا و تداوم انقلابی: درآمدی بر نوشته ی سلیا هارت - کامران نیری

سوسیالیسم در یک کشور و انقلاب کوبا - سلیا هارت

در پایان یک دوره - جعفر رسا

فهرست مطالب به انگليسى

دفتر پانزدهم نگاه در یک فایل

Home