آزادى بيان در ايران: ديروز، امروز، فردا

 

دفتر سوم 

جلد دفتر سوم نگاه

فهرست مطالب

آزادى بيان، امكان بيان موثر - فرهاد بشارت

آزادى بيان و تشكل در متن تاريخ اجتماعى ايران:

گفت و گوی نگاه با باقر مومنى

روند تحولات سياسى در ايران: احتمالات و اقدامات - مجيد محمدى

آزادى بيان در فرياد كار: گفت و گويى با ايرج جنتى عطايى

فرهنگ حذف و سياست سانسور - محمد مختارى

شعبده بازان لبخند در شب كلاه درد - مزدك فرهت

بيچاره ولتر - مينا اسدى

يك توهم تاريخى يا تاريخ يك توهم - عباس منصوران

توضيحاتى دربارهی آخرين دستورالعمل سانسور دولت پروس - كارل ماركس - برگردان: مرتضى محيط

هويت فردى، ضامن دموكراسى، گفت و گويى با منصور كوشان

سانسور فيلم در ايران - بصير نصيبى

زندان: پاى صحبت حورى فولادپور

همهی عطرهاى عربستان - فرناندو آرابال - برگرفته از: كتاب جمعه

مطبوعات و سانسور در ايران: همزاد تاريخى - بيژن هدايت

كنترل وسايل ارتباط جمعى - نوآم چامسكى - برگردان: يوسف پارسا

فهرست مطالب به انگليسى

دفتر سوم نگاه در یک فایل

Home