اصلاحات و انقلابات در جامعهی انسانى

 

دفتر پنجم 

جلد دفتر پنجم نگاه

فهرست مطالب

اصلاحات و اصلاح گران جمهورى اسلامى - جعفر رسا

اصلاحات و انقلابات در جامعهی انسانی:

گفت و گوی نگاه با يدالله خسروشاهى          مرتضى افشارى

رفرم يا انقلاب - روزا لوكزامبورگ 

انقلاب كوبا در چشم اندازى تاريخى: يك بررسى متدولوژيك - كامران نيرى

چگونه شير موش شد؟ - مينا اسدى

رفرم در ايران: توهمات و واقعيات - بيژن هدايت

جامعهی مدنى و آيندهی دولت ملى - ديويد ريف - برگردان: پوران نوايى

دربارهی انقلاب اكنبر - پروين اشرفى

بلشويسم و انقلاب اكتبر - ناصر پايدار

انقلاب يا اصلاح: دعوى بر سر چيست؟ - مزدك فرهت

از جويبار تا دريا - بابك منوچهرى راد

سوررئاليسم و ماركسيسم - دانيل برولين - برگردان: كيانوش پويان

زنان تهيدست در ايران - هاله افشار

دادگاه عجيب الخلقه - هادى خرسندى

سخن آزاد - فرهاد بشارت

نگاهى به كتاب تاريخ و آگاهى طبقاتى از لوكاچ - رامين جوان

فهرست مطالب به انگليسى

دفتر پنجم نگاه در یک فایل

Home