دفتر سی و دوم نگاه منتشر شد

قریب چهل سال از انقلاب 57 میگذرد. با شکست آن انقلاب، با در خون غلطیدن انبوهی از آن جانهای شیفته، با کمرنگ شدن خاطرهی پُر شور آن روزها، با دنیای تبلیغات دروغین و فریبانهی شکستخوردگان سلطنتی و تحلیلگران و مدیای فرومایهی آنها، و در متن جهنم تنسوزی که نمایندگان الله در ایران به پا کردند، فرصتی فراهم آمد تا آن انقلاب اعجابانگیز و شکوهمند، آن جانهای شیفته و آرزوها و انگیزههای انسانیشان، بی وقفه و بی محابا مورد نکوهش و مذمت قرار گیرد...

ادامه مطلب

به مبارزات شجاعانهی کارگران فولاد اهواز و نیشکر هفت تپه

فروپاشی مقدر نیست! 

لیلا دانش

چهل سال بعد از شکست انقلاب 57، ایران شاهد اعتراضات گستردهای است که بیش از هر زمان دیگری از نیاز به تغییراتی اساسی در جامعه حکایت میکند. جمهوری اسلامی که بر آتشفشان خشم مردم نشسته، از همان روزی باید میرفت که اعدام به جُرم دگراندیشی را آغاز کرد...

ادامه مطلب

طبقهی کارگر و چهل سال مبارزه علیه بربریت اسلامی سرمایه! 

بیژن هدایت

چهل سال از حاکمیت پلشت جمهوری اسلامی سرمایه در ایران میگذرد؛ چهل سال توحش بردگی مزدی و استثمار مشدد طبقهی کارگر، چهل سال انباشت فوق تصور سرمایه به بهای فقر و فلاکت و بی حقوقی دهشتبار تودهی کارگر، چهل سال استبداد و اختناق خونین، چهل سال به خون کشیدن هر صدای حقطلبی و آزادیخواهی...

ادامه مطلب

بر سنگ فرش  

احمد شاملو

ياران ناشناختهام

چون اختران سوخته

چندان به خاك تيره فرو ريختند سرد...

ادامه مطلب

جلیقه‌ زردها: یک مساله فرانسوی یا اروپایی؟ 

سدریک دوران، اقتصاددان فرانسوی

 

پشت سیاست‌های ریاضتی و نئولیبرال مکرون، دم و دستگاه اقتصادی اتحادیه اروپا است؛ دم و دستگاهی که ریاضت در فرهنگ لغتاش معنایی نابرابر و نامتوازن دارد: ریاضت در بیمه اجتماعی و خدمات عمومی، و نه برای صاحبان سود و ثروتمندان. چند هفته‌ای است فرانسه وارد قیامی خزنده شده...

ادامه مطلب

کارگران عاصی فرانسه و بیانیه جلیقه زردان کمرسی 

ناصر پايدار

لایه های کم درآمد اجتماعی از فشار مشکلات معیشتی به ستوه آمدهاند، کارد به استخوانها رسیده و کاسههای صبر لبریز شدهاند، مکرون به وعدههای خود عمل نکرده است و فریبکاریهای او همه را عاصی ساخته است، اکثریت غالب معترضان را [کارگران و حقوقبگیران] تشکیل میدهند...

ادامه مطلب

زردی من از تو، سرخی تو از من

(گزارشی از جنبش "جلیقه زردها" در فرانسه) 

حبیب ساعی

در ابتدا دشوار بود که اخبار مربوط به این جنبش اعتراضی را شنید و به درستی آن را فهمید و اصلا به زحمتکشان اندیشید، چرا که صدای اعتراض کامیون‌داران و کارفرمایان کوچک و جیغ و فریادهای آنان به شدت بوی گازوئیل و غرولندهای "طبقه متوسط" را میداد...

ادامه مطلب

من نام ترا می‌خوانم: آزادی!

اشتفان هرملین - برگردان: مجتبا کولیوند

برای پرندهی در بند

برای ماهی در تُنگ بلور آب

برای رفیقم که زندانی است...

ادامه مطلب

هفت تپه؛ جلوهگاه ستیز علیه سرمایه 

مصطفی حدائق

هفتههاست موج اعتصاب و اعتراض کارگران هفت تپه، دولت سرمایه را به لرزه انداخته است. تداوم این امواج و پایایی آنها پیش و بیش از هر چیز برآیند مبارزه طبقاتی همیشه جاری کارگران علیه سرمایه، علیه طبقه سرمایهدار، علیه دولت سرمایه و تلالویی از سرمایه ستیزی خودپوی آنهاست...

ادامه مطلب

نان از میان طلای کثیف! 

میترا زارعی

سه نفری با تردید وارد ساندویچ‌فروشی می‌شوند. سراپا آغشته به دوده و رنگ و گریس و هر چیز دیگر. بین چهارده تا هفده سال سن دارند. اسکناس مچاله ‌شده در دستان یکی از آن‌ها، کفاف سه عدد ساندویچ را نمی‌دهد و مغازه را ترک می‌کنند. مغازه‌دار مهربان به سرعت در پی‌شان می‌رود و آن‌ها را برمی‌گرداند...

ادامه مطلب

شدت استثمار و بی حقوقی نیروی کار در مراکز بهداشتی ـ درمانی  

رها پتکی

پرستاران بخشی از فروشندگان نیروی کار در بیمارستان‌های دولتی و خصوصی هستند که با وجود کار طاقت فرسا، دستمزدشان کفاف معیشتشان را نمی‌دهد. اجبار زندگی، پرستاران بخش دولتی یا خصوصی را وادار می‌کند تا وقت استراحتشان را در بیمارستان‌های خصوصی به فروش برسانند...

ادامه مطلب

طبقه کارگر ایران، چشمانداز وحشت و دورنمای امید  

ناصر پایدار

سه سال پیش بورژوازی ایران خود را در آستانه خروج از یک دوره متلاطم بحران و شروع دور جدیدی از رونق و سازندگی میدید! آن چه سرمایهداران از هر بخش یا جناح، و رژیم سیاسی حاکم با هر ترکیب و قماش، تصور میکردند، طبیعتا انگارههای متناقض فاقد پشتوانههای مادی بود...

ادامه مطلب

دیدگاه مارکس دربارهی رابطهی اتحادیههای کارگری و حزب سیاسی طبقهی کارگر 

محسن حکیمی

در کنگرهی آیزناخ در اوت 1869، گروهی از فعالان کارگری آلمانی، که سال پیش از جناح لاسالیِ انجمن عمومی کارگران آلمان (به رهبری شوایتسر) جدا شده بودند، به اتفاق جریان لیبکنشت- بِبِل، که پیشتر حزب مردم را تشکیل داده بودند، گرد هم آمدند و حزب کارگران سوسیال دموکرات آلمان را تشکیل دادند...

ادامه مطلب

فرناندو

ترانهای از گروه Abba - ترجمه: پرویز قاسمی

میشنوی صدای طبلها را، فرناندو؟

زمانی دور را به ياد میآورم، فرناندو

آسمان پُر ستارهی ديگری را، در پرتو آتش

ادامه مطلب

مارکس و انگلس: درباره‌ی آزادی زنان 

هال دریپر - ترجمه‌ی: نیکزاد زنگنه

بحث انقلاب در انسان، بی‌هیچ تناقضی، با زنان آغاز می‌شود. چشم‌انداز الغای نهایی تقسیم کار در جامعه و بنابراین کژدیسگی روابط انسانی که تقسیم کار تحمیل می‌کند، به همان نقطه‌ی آغاز تقسیم کار اجتماعی که مارکس و انگلس به آن اشاره کرده‌اند، یعنی تقسیم کار بین جنس‌ها، باز می‌گردد...

ادامه مطلب

سرمایه‌داری و ستم بر زنان: بررسی دوباره‌ی مارکس  

مارتا ای خیمه‌نس - ترجمه: فرزانه راجی

چکیده: برای شناختن الف) شرایط ساختاری سرمایه‌داری و همچنین فرایندهای کلانی که بنیاد‌های نابرابری زن و مرد در جوامع سرمایه‌داری هستند؛ و ب) محدوده‌های تغییرات سیاسی و قانونی برای پایان بخشیدن به نابرابری جنسیتی، روش‌شناسی مارکس حیاتی است. ستم بر زنان نتیجه‌ی آشکار و قابل‌رؤیت روابط بنیادین بین زنان و مردان است...

ادامه مطلب

سازمان هاى زنان در جنبش کارگری 

هريِت كلی هيلز - برگردان: سهراب

زنان طبقه کارگر در کشورهاى صنعتی تقريبا هم زمان با مردان طبقه کارگر، شروع به سازماندهی خودشان کردند، اگر چه در مقياسی کوچک تر. همانند سازمان هاى مردان، سازمان هاى زنان هم بعد از انقلاب روسيه گرفتار انشعاب و چند دستگی شدند. از آن موقع تا حال اين سازمان ها بين بلوک هاى مختلف قدرت در دنيا تقسيم شده اند...

ادامه مطلب

جهانی شدن، اصلاحات ساختاری و جابجایی در جنبشهای زنان

ناصر پیشرو

جهان گرایی سرمایه و گسترش فزاینده آن در قرن جدید، سیاستهای نئولیبرالی و تاثیرات آن بر سازمان اجتماعی کار، تغییرات ژرفی در موقعیت طبقاتی و وضعیت اجتماعی زنان ایجاد کرده است. همین تغییرات از طریق میانجیهای پیچیده و آشکار بر ساختار جنسیت، گروهبندیها و گرایشات سیاسی و استراتژیهای آنان تاثیر گذاشته و به جابجای مهمی در جنبشهای زنان منجر شده است...

ادامه مطلب

یه فرصتی به صلح بدین!

ترانه سرا و خواننده: جان لنون - برگردان: فرهاد بشارت

یه فرصتی به صلح بدین

همهی صحبتها در مورد

بگ ایسم، شگ ایسم، درگ ایسم، مد ایسم، راگ ایسم، تگ ایسمه...

ادامه مطلب

رزمندگی سیاسی مارکس در زمان انجمن ‌بین‌المللی کارگران 

نوشته‌ی: مارچلو موستو - ترجمه‌ی: بهرام صفایی

انجمن بین‌المللی کارگران سازمانی بود با چندین جریان مختلف سیاسی که توان هم‌زیستی با یکدیگر را داشتند. اتحادیه‌گرایان رفرمیست از انگلستان، همیاران فرانسوی متاثر از نظریه‌های پی‌یر ژوزف پرودون، مخالفان سرمایه‌داری، و ملغمه‌ای از گروه‌های دیگر هشت سال دشوار همکاری کردند...

ادامه مطلب

در اهميت كاپيتال ماركس برای امروز 

نوشته‌ی:آندرو كليمن - ترجمه‌ی: حسن مرتضوی

سرمايه‌داری در خلال يك سده و نيم پس از زمانی كه ماركس كاپيتال را نوشت، تغييرات چشمگيری كرده است. اكنون نظامی است كه تقريبا همه‌ی جهان را بلعيده و نقش ماليه (finance) در چند دهه‌ی گذشته بيش از پيش افزايش يافته است. جهان، تا جايی كه برای ما به عنوان حاملان هويت‌های چندگانه و تكه تكه ‌شده اهميت دارد...

ادامه مطلب

ماركس و جامعه‌ى آينده

جعفر رسا

تئورى اقتصادى ماركس‏ درباره‌ى نظام سرمايه دارى، فقط نظريه‌اى براى نشان دادن محدوديت تاريخى اين نظام و تشريح علل فروپاشى آن در اثر تناقضات درونى‌اش‏ نيست. نتيجه‌ى طبعى اين تئورى، در عين حال نشان دادن اين مساله‌ى اساسى است كه چرا بر متن اين نظام، مى‌توان و مى‌بايد جامعه‌اى بهتر، انسانى‌تر و در خور بشر ساخت...

ادامه مطلب

حقايق سادهی سوسياليستی 

پُل لافارگ

کارگر: ولی اگر اربابان نباشند، چه کسی به من کار می‌دهد؟

سوسياليست: اين سئوالی است، که مرتب از من پرسيده میشود؛ بگذار آن را بشکافيم. برای اين که کاری انجام شود، سه چيز لازم می‌باشد: يک کارگاه، ماشين آلات، و مواد خام...

ادامه مطلب

با آنها که بالای دیوار نشستهاند 

سید علی صالحی

نان از سفره و کلمه از کتاب،

چراغ از خانه و شکوفه از انار،

آب از پیاله و پروانه از پسین...

ادامه مطلب

مرام اکوسوسیالیسم 

میشل لووی - ترجمه: محمدرضا جعفری

بحران زیست‌محیطی، با به‌ خطرانداختن تعادل طبیعی محیط زیست، نه ‌تنها گیاهان و جانوران، بلکه به‌ طور خاص سلامتی، شرایط زیست و بقای نوع انسان را نیز با خطر مواجه می‌کند. بنابراین برای درک اولویت اخلاقی و سیاسی دفاع از تنوع زیستی و گونه‌های جانوری در معرض‌خطر، نیازی به انتقاد از آموزه‌های اومانیستی...

ادامه مطلب

محیط زیست و تضاد کار - سرمایه 

امانوئل والرشتاین - ترجمه: خسرو صادقی بروجنی

جهانِ ما فروشی نیست؛ این شعاری است که معترضین به روند غیر دموکراتیک جهانی‌ سازی هر ساله در نشست‌های کشورهای عمده‌ی سرمایه‌داری سر می‌دهند. نشست‌هایی که عمدتا در پشت درهای بسته صورت می‌گیرد و در آن ‌جا تعیین می‌گردد که کدام کشور چه چیزی را تولید کند و کدام کشور واردات خود را افزایش دهد...

ادامه مطلب

مارکس و محیط زیست

جان بلامی فاستر - برگردان: محمود متحد

چنان که منتقدی گفته، در سالیان اخیر باب شده است که رشد آگاهی زیست محیطی را با پرسش رایج پسامدرنی از فراروایت عصر روشنگری یک سان بینگارند. بارها شنیده‌ایم که وجه مشخصه‌ی تفکر سبز دیدگاه پسامدرن و پساروشنگری آن است. این شیوه‌ی فکری، بیش از هر جای دیگر، در پاره‌ای انتقادها از مارکس و انگلس آشکار است...

ادامه مطلب

سرمایهداری جهانی و طغیان موج فاشیسم 

ناصر پایدار

جهان موجود یک سره میدان تاخت و تاز فاشیسم است. بورژوازی از همه مساماتش فاشیسم میزاید، القاعده، بوکوحرام، جبهه نصرت، حکومت شام و عراق، گروه نئونازی رایت سکتور اوکرایین و سلسله طویل همانندان صف پیشمرگان را میسازند. کل بورژوازی، بینالملل فاشیسم بر پای داشته است. بند بند حوادث دنیای روز تبخالههای قهری تعفن سراسری، بی علاج و اندرونی سرمایهداری است...

ادامه مطلب

دموکراسی و فاشیسم 

آنتونیو گرامشی

به یک معنا باید گفت که دموکراسی و فاشیسم دو روی یک سکهاند، دو شکل متفاوت از فعالیتی واحد: فعالیتی که طبقهی بورژوازی برای ایجاد وقفه در مسیر پرولتاریا به انجام میرساند. تزهای بینالملل کمونیستی این ادعا را تأیید میکنند، امّا فقط در ایتالیا است که تاریخ چند سال اخیر به وضوح بر این حقیقت گواهی میدهد...

ادامه مطلب

 دنیای رویای من

لنگستن هیوز - برگردان: احمد شاملو

من در رویای خود دنیایی را میبینم که در آن هیچ انسانی

انسان دیگر را خوار نمیشمارد

زمین از عشق و دوستی سرشار است...

ادامه مطلب

ادبیات و کار

نامه آلبر کامو به سردبیر یک مجله کارگری

اگر شما میپندارید که جمله من من ادبیات کارگری را این گونه نمیبینم نیاز به توضیح داشته باشد، در این جا میکوشم توضیح دهم. اما باید آن چه را شفاها گفتم در این جا هم تکرار کنم. من مطمئن نیستم که حق با من باشد. وانگهی خودم را در برابر کار شما کوچک احساس میکنم. هنگامی که کسانی چون شما که روز خود را در کارگاه یا کارخانهای میگذرانید...

ادامه مطلب

دشمنی تولید سرمایه‌داری با هنر

 س. واسکِز - برگردان: سیاوش عسکری

مارکس در سراسر آثارش بارها به ‌رابطهی میان هنر و سرمایه‌داری (کاپیتالیسم) پرداخته است. از آن جا که برای او بُعد زیبایی شناختی حوزهٔ بنیادی هستی انسانی بود، طبعا به‌ سرنوشت هنر، یعنی تجلی قوای خلاق انسان، در جامعهی سرمایه‌داری نیز علاقمند بود. او پس از ارائهی هستهی استثماری تولید مادی تحت (نظام) سرمایه‌داری، یادآور می‌شود که چنین تولیدی با شاخه‌های معینی از تولید معنوی، مثلاً با هنر و شعر، دشمن است....

ادامه مطلب

هنر و مبارزه برای تمدن نو  

آنتونیو گرامشی - ترجمه‌‌: محمدجعفر پوینده

مناسباتی که ماهیت هنری دارد، به ویژه در فلسفه‌ی پراکسیس، نشان دهنده‌ی سطحی‌گری پُر مدعای طوطی‌صفتانی است که می‌پندارند در چهارچوب چند عبارت قالبی مختصر، کلیدهایی برای گشودن تمامی درها به دست آورده‌اند (این کلیدها، به بیان دقیق، "شاه کلید" نامیده‌ می‌شوند)...

ادامه مطلب

کوله وامپه؛ فیلمی از برتولت برشت 

اکبر فلاح زاده

علاقه‌ی برشت فقط به تئا‌تر نبوده است. او در موسیقی، ادبیات (شعر و داستان) و سینما نیز دست داشته است. فعالیت سینمایی برشت از جمله زمینه‌های کاری او بوده که کمتر مورد توجه قرار گرفته. نخست به این دلیل که او کمتر در این زمینه کار کرده و دیگر این که فیلم‌های او تحت سانسور شدید ساخته شده‌اند و نسخه‌های اصلی در دسترس همگان نبوده است...

ادامه مطلب

فروغ فرخزاد و تنهایی بی‌انتهای او  

مهدی عاطف راد

بر زمینی لرزان از تنهایی، در روزگاری تلخ و سیاه که نان نیروی شگفت رسالت را مغلوب کرده و پبغمبران گرسنه و مفلوک از وعده‌گاه‌های الهی می‌گریزند و بره‌های گم‌شده دیگر صدای هی‌هی چوپانها را در بهت دشتها نمی‌شنوند، در دیار تکیده‌ی قحطی‌زده‌ی خشکیده‌ای‌ که خورشیدش سرد است و...

ادامه مطلب

شعر میوهی زندگی است 

نیما یوشیج

میپرسید شعر چه چیز است؟ این سئوال برای هر شاعر جوانی در بدو امر پیدا میشود که شعر چیست. البته دانستن این مطلب با کاری که میکند ارتباط لازم ندارد. در این خصوص از قدیم الایام تا کنون خیلی نوشتهاند. میتوانید به منابع اصلی مراجعه کنید. آنهایی که به طور استاتیک فکر کردهاند و آنهایی که به طور دیالکتیک...

ادامه مطلب

اما من انسان‌ام... 

ايليا ارنبورگ - برگردان: احمد شاملو

گذرگاهى صعب است زندگی؛

تنگابى در تلاطم و در جوش.

ايمان، يكى چشم‌بند است...

ادامه مطلب