من نام ترا می‌خوانم: آزادی!

اشتفان هرملین - برگردان: مجتبا کولیوند

برای پرندهی در بند

برای ماهی در تُنگ بلور آب

برای رفیقم که زندانی است...

ادامه مطلب

با تشکر، آقای نامجو! 

لیلا دانش

آقای نامجو با صراحت و صداقت کم نظیری حرفهای دل شووینیسم مردسالار روشنفکرمآب ایرانی را جلوی صحنه گذاشته است. رو شدن و یا صاحب پیدا کردن این حرفها میتواند مبارزه علیه فرهنگ پدرمردسالار را وارد عرصه ای به مراتب کارآتر کند. ولی این خودبخود اتفاق نمیافتد...

ادامه مطلب

از برزخ کرونا تا دوزخ سرمایه داری!  

بیژن هدایت

این، چهرهی دیگری از جهان است؛ چهرهای ناآشنا! شهرها از جُنب و جوش فرو ماندهاند؛ خیابانها از مردمان تُهی گشتهاند؛ مرزهای کشوری و شهری کلید شدهاند؛ موتور اتوبوسها، قطارها و هواپیماها از کار افتادهاند؛ مراکز کار تعطیل و میلیونها کارگر بیکار یا به مرخصی اجباری فرستاده شدهاند...

ادامه مطلب

چرا سوسیالیسم؟

سیروس بینا

بیماری فراگیر کرونای نوزده - تا آنجا که ما اطلاع داریم - یک بیماری ویروسی است که خود شاخه ای از خانواده ویروس کورونا است. این ویروس در سال 2002 در هیات بیماری سارس در چین و پس از آن در سال 2012 به صورت بیماری مرس  در خاورمیانه (مشخصا در عربستان سعودی) حضور خود را نشان داد...

ادامه مطلب

کنترل؟

فریده ثابتی

کنترل با بایدها ونبایدها از خانواده شروع میشود، زیرا پدر و مادر و اطرافیان خود در این سیستم روئیده و رشد کردهاند. آنها به طور اتوماتیک آن را روی اعضای جدید خانواده اعمال میکنند که جنبه جنسیتی، سلسله مراتبی و تبعیض آمیز دارد. در جامعه سرمایه داری کنترل در گام اول مناسبات اجتماعی قرار دارد...

ادامه مطلب

این تازه آغاز راه است؛ در ستایش خیزش مردم اعماق! 

بیژن هدایت

در روزهای پایانی آبان 98، آتشفشان خشم تلنبار شدهی سالیان دور و دراز مردم اعماق علیه ستم و استثمار مشدد جمهوری اسلامی فوران کرد و آتش بر خیمهی حاکمان آدمکُش سرمایه در ایران انداخت. خبر به ظاهر مربوط به افزایش سه برابری قیمت بنزین بود، که از اولین دقایق بامداد جمعه، بیست و چهارم آبان، در رسانههای گروهی و شبکههای اجتماعی انعکاس یافت...

ادامه مطلب

پاشنه آشیلها و آموزشهای قیام کارگری آبان98 

ناصر پایدار

شورش کارگری سراسری آبان ماه به رغم پارهای پالایشها در پیشینهی قرن بیستمی خود، از اتخاذ یک جهتگیری رادیکال و آگاه طبقاتی فرو ماند. این خیزش میتوانست شکست خورد، حادثهای که در سطحی و به شکلی اتفاق افتاده است؛ میتوانست پیروزیهایی به چنگ آرد؛ در صورت استمرار چه بسا شاهد شکوفاییها و تغییراتی رادیکال در جهتگیریهای طبقاتی خود میشد...

ادامه مطلب

جمجمه های سوراخ و ورقی که برگشت! 

لیلا دانش

وقایع آبان 98، رابطهی مردم با جمهوری اسلامی را برای همیشه تغییر داد. اکنون دیگر روشن است که حکومت، طرح سرکوب اعتراض به گرانی بنزین را پیش از اعلام خبر تدارک دیده بود. با فشار فزایندهی گرانی و کاهش قدرت خرید مردم در سالهای اخیر طبعا این خبر بی اعتراض نمیتوانست بگذرد. در عین حال، اعتراضات جاری در عراق و لبنان...

ادامه مطلب

 دنیای رویای من

لنگستن هیوز - برگردان: احمد شاملو

من در رویای خود دنیایی را میبینم که در آن هیچ انسانی

انسان دیگر را خوار نمیشمارد

زمین از عشق و دوستی سرشار است...

ادامه مطلب

کمونیسم و خانواده 

الکساندرا کولونتای - ترجمه: نیکزاد زنگنه

آیا خانواده تحت لوای کمونیسم نیز، حیاتش ادامه خواهد یافت؟ یا به‌ همین شکل باقی خواهد ماند؟ این پرسش‌ها بسیاری از زنان طبقهی کارگر را به دردسر می‌اندازد و مردان آنها را مضطرب می‌کند. زندگی در مقابل چشمانِ ما در حال تغییر است؛ عادات و رسوم کهنه از بین می‌روند...

ادامه مطلب

سرمایه‌داری و ستم بر زنان: بررسی دوباره‌ی مارکس  

مارتا ای خیمه‌نس - ترجمه: فرزانه راجی

چکیده: برای شناختن الف) شرایط ساختاری سرمایه‌داری و همچنین فرایندهای کلانی که بنیاد‌های نابرابری زن و مرد در جوامع سرمایه‌داری هستند؛ و ب) محدوده‌های تغییرات سیاسی و قانونی برای پایان بخشیدن به نابرابری جنسیتی، روش‌شناسی مارکس حیاتی است. ستم بر زنان نتیجه‌ی آشکار و قابل‌رؤیت روابط بنیادین بین زنان و مردان است...

ادامه مطلب

مارکسیستها و مساله زنان 

جواد راستی پور

نزدیک به صد سال از پیدایش نخستین شرارههای رهایی زنان ایران در دوران معاصر میگذرد. طی این صد سال، با پیشرفت زمان و انکشاف جامعه ایران، از یکسو، و رشد جنبش آزادی خواهی و انقلابی کارگری ایران از سوی دیگر، شرکت زنان نیز در حرکت اجتماعی افزونتر و غنیتر گشته است...

ادامه مطلب

مارکس و انگلس: درباره‌ی آزادی زنان 

هال دریپر - ترجمه‌ی: نیکزاد زنگنه

بحث انقلاب در انسان، بی‌هیچ تناقضی، با زنان آغاز می‌شود. چشم‌انداز الغای نهایی تقسیم کار در جامعه و بنابراین کژدیسگی روابط انسانی که تقسیم کار تحمیل می‌کند، به همان نقطه‌ی آغاز تقسیم کار اجتماعی که مارکس و انگلس به آن اشاره کرده‌اند، یعنی تقسیم کار بین جنس‌ها، باز می‌گردد...

ادامه مطلب

کلید آزادی 

شرلی کاشوف - ترجمه: رامین شهروند

می‌اندیشم که آزادی

چیزی است که دیگری به‌ من داده

تا آن که دریافتم زنجیرهای سنگین بی ‌نامی...

ادامه مطلب

تجربهی شوراهای کارگری در ایران؛ آن چه بودند، آن چه باید باشند! 

بیژن هدایت

اعتراض و مبارزهی طبقهی کارگر علیه استثمار مشدد سرمایه، دستمزدهای نازل، رشد روزافزون قیمت مایحتاج زندگی، شرایط جانکاه و سخت کار و معیشت، علیه رشد حیرتانگیز ثروت مشتی انگل سرمایهدار و فقر و فلاکت انبوهی از مردم کارگر و فرودست، نطفهی انقلاب 57 را از سالهای اول دههی پنجاه بست...

ادامه مطلب

جنبش کارگری و شوراهای ضد سرمایه داری 

ناصر پایدار

شوراسازی در جنبش کارگری جهانی پیشینهای به طول تمامی تاریخ این جنبش دارد. به بازکاوی گذشتههای دور نیاز نیست. از کمون پاریس آغاز کنیم. احزاب طیف رفرمیسم چپ، درس های پرعظمت کمون را تحریف کرده اند و تجارب این رویداد سترگ تاریخی را ابزار حفر گمراهه، در پیش پای جنبش ضد سرمایهداری توده های کارگر دنیا نمودهاند...

ادامه مطلب

جنبش کارگری بریتانیا در ابتدای قرن بیستم: ملی‌‌سازی و یا کنترل کارگری؟ 

پاتریک لو تِرِاوندا

دو دهه نخست قرن بیستم، بریتانیا شاهد یک بسیج اجتماعی بسیار قدرتمند بود. در تابستان ۱۹۱۰، تام مان، رهبر سندیکا، جزوه‌ای با عنوان مسیر پیروزی را منتشر و در آن از اتحاد سندیکاها، کنترل کارگری و حتی از ایده اداره کُل جامعه به دست سندیکاها دفاع کرد؛ این ایده‌ها البته از سوی حزب کارگر رد شدند...

ادامه مطلب

نان از میان طلای کثیف! 

میترا زارعی

سه نفری با تردید وارد ساندویچ‌فروشی می‌شوند. سراپا آغشته به دوده و رنگ و گریس و هر چیز دیگر. بین چهارده تا هفده سال سن دارند. اسکناس مچاله ‌شده در دستان یکی از آن‌ها، کفاف سه عدد ساندویچ را نمی‌دهد و مغازه را ترک می‌کنند. مغازه‌دار مهربان به سرعت در پی‌شان می‌رود و آن‌ها را برمی‌گرداند...

ادامه مطلب

طبقهی کارگر و چهل سال مبارزه علیه بربریت اسلامی سرمایه! 

بیژن هدایت

چهل سال از حاکمیت پلشت جمهوری اسلامی سرمایه در ایران میگذرد؛ چهل سال توحش بردگی مزدی و استثمار مشدد طبقهی کارگر، چهل سال انباشت فوق تصور سرمایه به بهای فقر و فلاکت و بی حقوقی دهشتبار تودهی کارگر، چهل سال استبداد و اختناق خونین، چهل سال به خون کشیدن هر صدای حقطلبی و آزادیخواهی...

ادامه مطلب

اما من انسان‌ام... 

ايليا ارنبورگ - برگردان: احمد شاملو

گذرگاهى صعب است زندگی؛

تنگابى در تلاطم و در جوش.

ايمان، يكى چشم‌بند است...

ادامه مطلب

صیرورت انسان در تعریف مارکس 

اریک هابسبام - برگردان: محمد رضا آذر، لیلا حسین زاده

مبنای عینی اومانیسم مارکس، و همچنین مبنای عینی تئوری تکامل اجتماعی و اقتصادی، تحلیل او از انسان به عنوان حیوانی اجتماعی است. انسان- یا به بیان بهتر نوع بشر- کار میکند، یعنی وجود خود را در  اعمال روزانه، تنفس، جستجوی غذا، سرپناه، عشق و غیره خلق و بازتولید می‌کند...

ادامه مطلب

رزمندگی سیاسی مارکس در زمان انجمن ‌بین‌المللی کارگران 

نوشته‌ی: مارچلو موستو - ترجمه‌ی: بهرام صفایی

انجمن بین‌المللی کارگران سازمانی بود با چندین جریان مختلف سیاسی که توان هم‌زیستی با یکدیگر را داشتند. اتحادیه‌گرایان رفرمیست از انگلستان، همیاران فرانسوی متاثر از نظریه‌های پی‌یر ژوزف پرودون، مخالفان سرمایه‌داری، و ملغمه‌ای از گروه‌های دیگر هشت سال دشوار همکاری کردند...

ادامه مطلب

در اهميت كاپيتال ماركس برای امروز 

نوشته‌ی:آندرو كليمن - ترجمه‌ی: حسن مرتضوی

سرمايه‌داری در خلال يك سده و نيم پس از زمانی كه ماركس كاپيتال را نوشت، تغييرات چشمگيری كرده است. اكنون نظامی است كه تقريبا همه‌ی جهان را بلعيده و نقش ماليه (finance) در چند دهه‌ی گذشته بيش از پيش افزايش يافته است. جهان، تا جايی كه برای ما به عنوان حاملان هويت‌های چندگانه و تكه تكه ‌شده اهميت دارد...

ادامه مطلب

بدهی دولتی 

فریده ثابتی

بدهی دولتی شامل دو بخش بدهی خارجی و داخلی است. در این نوشته به هر دو بخش خواهیم پرداخت. در مورد بدهی خارجی نخست نگاهی می اندازیم به بحران بدهی در دهه هشتاد. امروز صحبت کردن از بحران بدهی در دهه هشتاد بسیار ساده تر و ملموس تر از قبل شده است؛ زیرا...

ادامه مطلب

طرح هایی دربارهی کار کودکان

کارل مارکس - برگردان: سوسن بهار

مارکس در دستوالعمل جلسات شواری عمومی، انجمن بینالمللی کارگران نامهای به بعضی از شرکت کنندگان در مجمع عمومی، از جمله انگلس و ببل، میفرستد و بر مسایل مختلف و مهم پیش روی طبقهی کار گر انگشت میگذارد، از جمله در بند چهار با سو تیتر کودکان و جوانان کارگر از هر دو جنس...

ادامه مطلب

حقايق سادهی سوسياليستی 

پُل لافارگ

کارگر: ولی اگر اربابان نباشند، چه کسی به من کار می‌دهد؟

سوسياليست: اين سئوالی است، که مرتب از من پرسيده میشود؛ بگذار آن را بشکافيم. برای اين که کاری انجام شود، سه چيز لازم می‌باشد: يک کارگاه، ماشين آلات، و مواد خام...

ادامه مطلب

با آنها که بالای دیوار نشستهاند 

سید علی صالحی

نان از سفره و کلمه از کتاب،

چراغ از خانه و شکوفه از انار،

آب از پیاله و پروانه از پسین...

ادامه مطلب

مرام اکوسوسیالیسم 

میشل لووی - ترجمه: محمدرضا جعفری

بحران زیست‌محیطی، با به‌ خطرانداختن تعادل طبیعی محیط زیست، نه ‌تنها گیاهان و جانوران، بلکه به‌ طور خاص سلامتی، شرایط زیست و بقای نوع انسان را نیز با خطر مواجه می‌کند. بنابراین برای درک اولویت اخلاقی و سیاسی دفاع از تنوع زیستی و گونه‌های جانوری در معرض‌خطر، نیازی به انتقاد از آموزه‌های اومانیستی...

ادامه مطلب

محیط زیست و تضاد کار - سرمایه 

امانوئل والرشتاین - ترجمه: خسرو صادقی بروجنی

جهانِ ما فروشی نیست؛ این شعاری است که معترضین به روند غیر دموکراتیک جهانی‌ سازی هر ساله در نشست‌های کشورهای عمده‌ی سرمایه‌داری سر می‌دهند. نشست‌هایی که عمدتا در پشت درهای بسته صورت می‌گیرد و در آن ‌جا تعیین می‌گردد که کدام کشور چه چیزی را تولید کند و کدام کشور واردات خود را افزایش دهد...

ادامه مطلب

مارکس و محیط زیست

جان بلامی فاستر - برگردان: محمود متحد

چنان که منتقدی گفته، در سالیان اخیر باب شده است که رشد آگاهی زیست محیطی را با پرسش رایج پسامدرنی از فراروایت عصر روشنگری یک سان بینگارند. بارها شنیده‌ایم که وجه مشخصه‌ی تفکر سبز دیدگاه پسامدرن و پساروشنگری آن است. این شیوه‌ی فکری، بیش از هر جای دیگر، در پاره‌ای انتقادها از مارکس و انگلس آشکار است...

ادامه مطلب

ادبیات و کار

نامه آلبر کامو به سردبیر یک مجله کارگری

اگر شما میپندارید که جمله من من ادبیات کارگری را این گونه نمیبینم نیاز به توضیح داشته باشد، در این جا میکوشم توضیح دهم. اما باید آن چه را شفاها گفتم در این جا هم تکرار کنم. من مطمئن نیستم که حق با من باشد. وانگهی خودم را در برابر کار شما کوچک احساس میکنم. هنگامی که کسانی چون شما که روز خود را در کارگاه یا کارخانهای میگذرانید...

ادامه مطلب

دشمنی تولید سرمایه‌داری با هنر

 س. واسکِز - برگردان: سیاوش عسکری

مارکس در سراسر آثارش بارها به ‌رابطهی میان هنر و سرمایه‌داری (کاپیتالیسم) پرداخته است. از آن جا که برای او بُعد زیبایی شناختی حوزهٔ بنیادی هستی انسانی بود، طبعا به‌ سرنوشت هنر، یعنی تجلی قوای خلاق انسان، در جامعهی سرمایه‌داری نیز علاقمند بود. او پس از ارائهی هستهی استثماری تولید مادی تحت (نظام) سرمایه‌داری، یادآور می‌شود که چنین تولیدی با شاخه‌های معینی از تولید معنوی، مثلاً با هنر و شعر، دشمن است....

ادامه مطلب

هنر و مبارزه برای تمدن نو  

آنتونیو گرامشی - ترجمه‌‌: محمدجعفر پوینده

مناسباتی که ماهیت هنری دارد، به ویژه در فلسفه‌ی پراکسیس، نشان دهنده‌ی سطحی‌گری پُر مدعای طوطی‌صفتانی است که می‌پندارند در چهارچوب چند عبارت قالبی مختصر، کلیدهایی برای گشودن تمامی درها به دست آورده‌اند (این کلیدها، به بیان دقیق، "شاه کلید" نامیده‌ می‌شوند)...

ادامه مطلب

کوله وامپه؛ فیلمی از برتولت برشت 

اکبر فلاح زاده

علاقه‌ی برشت فقط به تئا‌تر نبوده است. او در موسیقی، ادبیات (شعر و داستان) و سینما نیز دست داشته است. فعالیت سینمایی برشت از جمله زمینه‌های کاری او بوده که کمتر مورد توجه قرار گرفته. نخست به این دلیل که او کمتر در این زمینه کار کرده و دیگر این که فیلم‌های او تحت سانسور شدید ساخته شده‌اند و نسخه‌های اصلی در دسترس همگان نبوده است...

ادامه مطلب

فروغ فرخزاد و تنهایی بی ‌انتهای او  

مهدی عاطف راد

بر زمینی لرزان از تنهایی، در روزگاری تلخ و سیاه که نان نیروی شگفت رسالت را مغلوب کرده و پبغمبران گرسنه و مفلوک از وعده‌گاه‌های الهی می‌گریزند و بره‌های گم‌شده دیگر صدای هی‌هی چوپانها را در بهت دشتها نمی‌شنوند، در دیار تکیده‌ی قحطی‌زده‌ی خشکیده‌ای‌ که خورشیدش سرد است و...

ادامه مطلب

شعر میوهی زندگی است 

نیما یوشیج

میپرسید شعر چه چیز است؟ این سئوال برای هر شاعر جوانی در بدو امر پیدا میشود که شعر چیست. البته دانستن این مطلب با کاری که میکند ارتباط لازم ندارد. در این خصوص از قدیم الایام تا کنون خیلی نوشتهاند. میتوانید به منابع اصلی مراجعه کنید. آنهایی که به طور استاتیک فکر کردهاند و آنهایی که به طور دیالکتیک...

ادامه مطلب