قهرمانان جدید

فیلمی دربارهی گلوبال مارچ و کایلاش ساتیراتی

کاری از: رابرت ردفورد

 

بخش اول

 

 

 

بخش دوم