یازده سپتامبر؛ شارلی ابدو و بعد...؟

سخنرانی لیلا دانش در سمینار پژوهش جنبش های اجتماعی ایران