"دولت، مالکیت و کار مزدی" ـ فلسفه​ی حقوق طبیعی و حق انقلاب ـ گفتمانی پیرامون رابطه​ی دولت با جامعه​ی بورژوایی از دیدگاه کارل مارکس

سخنرانی فرشید فریدونی در سمینار پژوهش جنبش های اجتماعی ایران