هستی و آگاهی؛ نفش مفهوم "پرولتاریا" در اندیشهی سیاسی کارل مارکس

سخنرانی فرشید فریدونی در سمینار پژوهش جنبش های اجتماعی ایران