حزب توده یا افیون توده؟ ـ بنیادها و پیامدهای ایدئولوژی

سخن­رانی فرشید فریدونی در سمینار «پژوهش جنبش های اجتماعی ایران»