نظریهی ارزش مارکس (پاسخ به انتقادات اُیگن بوهم فُن باورک، موسی غنی نژاد)

سخنرانی حسن آزاد در سمینار پژوهش جنبش های اجتماعی ایران