دو دیدگاه در باره ملت و ملی گرایی

سخنرانان دومان رادمهر و فرهاد بشارت

کانون اندیشه، کپنهاک آوریل 2014

 

سخنرانی فرهاد بشارت در نقد ملی گرایی