نقد اقتصاد سیاسی ـ از سیمونده سیسموندی تا توماس پیکتی

سخنرانی فرشید فریدونی در سمینار پژوهش جنبش های اجتماعی ایران