راهبرد لنینی مبارزه­ی طبقاتی و جنبش کارگری جهانی

سخن­رانی ناصر پایدار در سمینار «پژوهش جنبش های اجتماعی ایران»