معرفی کتاب "سفاهت در فدرت دینی و جنایت در قدرت دولتی"

سخنرانی بهرام رحمانی در سمینار پژوهش جنبش های اجتماعی ایران