مفهوم طبقه در سرمایهداری معاصر

سخنرانی ناصر پیشرو در سمینار پژوهش جنبش های اجتماعی ایران