مهمانی باغچهات (شعری برای تو)

 

بنفشه کمالی

 

با شوقی عظیم

با پایی بیتاب

به مهمانی باغچهات

خواهم شتافت.

 

به مهمانی باغچهات

دریک صبح گرم تابستان

با عبوراز جادههای

گرم مهربانی

آن گاه که -

شکوفههای نورس بهار

در اوج رویش خویش

حرکتی دوباره را

نوید دهند

به دیدار تو

دیدار دوست

در دامن ِگرم باغچهات

با هم

به شادی خواهیم نشست.

 

با هم

با یاد یاران

در مهمانی کوچک ِباغچهات

با هم دنیا را

با نگاهی تازه

از دریچهی

باغچه

به تماشا خواهیم نشست.

 

با هم

اَری در باغچهی کوچکات.

 

آپریل 2009