در فاصلهی میان دو متن ناآرام از فرناندو پسوآ

 

شعری از حسین منصوری

 

دفتردار لیسابونی حرفهایش را زد

حال با فنجانی چای به کوچه میروم

و در حاشیهی رد پاهایم میایستم وُ

سیگاری دود میکنم

 

از آن روزی که با شمشیر چوبیام

با پسر همسایه

که جعبهی کفش پدرش را سپر کرده بود میجنگیدم

تا آن لحظه که شمشیر را به او دادم وُ جعبه را گرفتم

و در آن کوچهی بن بست

تا غروب آفتاب زیر سایهی آن درخت توت

به جنگ ادامه دادم

تا امروز

که به تماشای پسران همسایه ایستادهام

که با شمشیر چوبی وُ جعبهی کفش

با هم میجنگند

تا این لحظه

که میخواهم به آنها گوشزد کنم

که مواظب چشمهاشان باشند ...

 

نمیدانم چه میخواهم بگویم ...

 

عابری از دیدن سیگار من سرفهاش میگیرد

زنی کالسکهای را به جلو میراند

کودک در کالسکه در خواب است

بهرام هفتهی پیش میگفت:

زندگی جنگ است!

 

من نمیدانم زندگی جنگ است، یعنی چه

فقط این را میدانم

که من به قول سرهنگ

نه سرباز هستم

و نه فرمانده

(سرهنگ

غروبها باغچهها را آبپاشی میکرد

و صبحها

گُلهای یاس را میچید

و در جیب پیراهنش میریخت

سعدی را برای خودش از رو میخواند

بابا طاهر را

از حفظ

برای ما)

 

من سرباز نیستم

چون میدانم که میدان کارزار دو نفر

همیشه عرصهی کشتار نفرات سوم بوده است

و فرمانده هم نمیتوانم باشم

چون به جنگجویان میگویم:

مواظب چشمهاتان باشید

 

من تنها میتوانم در حاشیهی کویر رویاهایم

پیام آوری باشم خیالی

که از فرط تنهایی وسوسه شده است

امت فرضی خود را

به سوی سرزمینی پیش براند که در آن

توازن میان من وُ تو وُ حیات

در مرزهای فاجعه صورت نمیگیرد

و جایی که شلاق در عوض بوسه

چشم در عوض چشم

و سنگ در عوض عشق

معامله نمیشود

 

میخواستم از تنهایی خود چیزی بگویم

ولی یادم آمد

که نرسیده به کوچهی درختی

و دو خیابان مانده به دکان اسباب بازی فروشی آقای شادمان

که توپهای پلاستیکی بعد از ظهرهای گرم تابستان

و شمشیرهای چوبی را از او میخریدیم

سینمایی بود که هر وقت از جلویش میگذشتی

صدای غرش شیرانی میآمد

که به جنگ گلادیاتورها میرفتند...

 

دفتردار لیسابونی صدایم کرد

باز هم حرف دارد

باید بروم.

 

منبع: ماه خورشید گل بازی