کتاب

 
زنان در جامعه نقد سوسیال رفرمیسم متاخر بازخوانی کاپیتال (جلد یکم)
کولنتای - انگلس - زتکین ... حسن عباسی م.الف (ناصر پایدار)
     
گزیدههایی از رزا لوکزامبورگ تاریخ جنبش کارگری - جلد دو تاریخ جنبش کارگری - جلد یک
پیتر هودیس - کوین ب اندرسون

ناصر پایدار

ناصر پایدار

     

سرمایهداری و محیط زیست (دوم)

سرمایهداری و محیط زیست (اول)

گروندریسهی کارل مارکس
حسن عباسی حسن عباسی مارچلو موستو - ترجمه: حسن مرتضوی
     
وضع طبقهی کارگر در انگلیس

سیاستهای خیابانی

روزهای کمون
فریدریش انگلس آصف بیات برتولت برشت
     

دربارهی سازمانهای کارگری

نقد پُست مدرنیسم فراسوی مارکسیسم و پسامدرنیسم

اسناد کمینترن - ترجمه: م. مانی

آلکس کالینیکوس - مترجم: اعظم فرهادی رناته هالوب - ترجمه: محسن حکیمی
     
کمیتههای کارخانه در انقلاب روسیه

تاریخ بینالملل اول

کمونیسم لغو کار مزدی

ش. دشتسانی، ش. گرامی، ک. معین

جی. ام. استکلوف - مترجم: امین قضایی

ناصر پايدار

     

ترانههای کارگری

سرمایه و بحران ده روزی که دنیا را لرزاند

ترجمه و تلخیص: امین قضایی

ناصر پایدار

جان رید - ترجمه: رحیم نامور، بهرام دانش

     
بچههای انقلاب

سوسياليسم، اقتصاد و سياست

شوراها در غرب

اینو هانسکی - مترجم: سوسن بهار

ناصر پايدار

دانی گلکستین - ترجمه: علیرضا ثقفی
     
پندار خدا کار دستمزدی و سرمایه پیدایش و تکامل طبقهی کارگر

ریچارد داوکینز - ترجمه: ا. فرزام کارل مارکس - ترجمه: م. دهقان جلال سامانی
 

 

 
سانسور و آزادی مطبوعات

مبارزهی زنان کارگر

دستنوشتههای اقتصادی و فلسفی

کارل مارکس - ترجمه: حسن مرتضوی الکساندرا کولانتای - مترجم: نسیم روشنایی کارل مارکس - ترجمه: حسن مرتضوی
     

غوغاسالاران بی غرور

چارتیسم (نخستین جنبش طبقهی کارگر) مارکس و خودکشی

لیلا دانش

جان کی والتون - ترجمه و تخلیص: امین قضایی کارل مارکس- مترجم: حسن مرتضوی

 

 

 

جامعهی بینالمللی كارگران

کمون پاریس

بازخوانی مارکس

ويلهلم آيشهف - مترجم: فرهاد بشارت

لیسا گاره - ترجمه: بیژن هیرمن پور

جعفر رسا

 

 

 

شوق یک خیز بلند

اتحاديهی كمونيست ها

 بردگان ارزان

جلیل محمودی - ناصر سعیدی

ماركس - انگلس (مقدمهی جعفر رسا)

سوسن بهار - بيژن هدايت

 

 

 

نئولیبرالیسم، زن و توسعه

خاطرات آلبرت سهرابیان

کمون پاریس

لیلا دانش

آلبرت سهرابیان

لئو فرانکل - مترجم: شهزاد سرمدی

Home