John Lennon - Give Peace A Chance

 

 

 

یه فرصتی به صلح بدین!

 

ترانه سرا و خواننده: جان لنون

برگردان: فرهاد بشارت

 

یه فرصتی به صلح بدین

همهی صحبتها در مورد

بگ ایسم، شگ ایسم، درگ ایسم، مد ایسم، راگ ایسم، تگ ایسمه

این ایسم، اون ایسم، ایسم، ایسم، ایسم

همهی حرف ما اینه، که یه فرصتی به صلح بدین

همهی حرف ما اینه، که یه فرصتی به صلح بدین

 

همهی صحبتها در مورد

وزیر، بدجنس، نردهی پلهها، کپسول گازه

در مورد کشیشها، مسخرهها، خاخامها

چشم قلمبیدهها، جدایی و جداییهاست

همهی حرف ما اینه، که یه فرصتی به صلح بدین

همهی حرف ما اینه، که یه فرصتی به صلح بدین

 

بزار حالا برات بگم

همهی صحبتها دربارهی

انقلاب، تکامل، جلق زدن، زنجیرزنی، مقررات

انتگراسیون، تزکیهی نفس، سازمان ملل، شادباشهاست

همهی حرف ما اینه، که یه فرصتی به صلح بدین

همهی حرف ما اینه، که یه فرصتی به صلح بدین

 

همهی صحبتها در مورد

جان و یوکو، تیمی لیری، روزمری،

تومی اسموترز، باب دیلان، تومی کوپر،

درک تیلور، نورمن میلر، آلان کینزبرگ، هارا کریشنا

هارا هارا کریشناس

همهی حرف ما اینه، که یه فرصتی به صلح بدین

همهی حرف ما اینه، که یه فرصتی به صلح بدین!