یار دبستانی من

شعر: منصور تهرانی - کاری از فرید شفیعی نوری با همکاری گروه تهرانسرس