راه بسته است

ترانه: امیت ایتلر - دکلمه: تونچل کورتیز - موسیقی: گروه یوروم