طبقهی كارگر: تشکل های توده ای و تحزب کمونیستی

 

دفتر هفدهم 

 

جلد دفتر هفدهم نگاه

فهرست مطالب

يادداشتى بر اين دفتر - بيژن هدايت

طبقهی کارگر و تشکل فراگیر طبقاتی کارگران:

گفت و گوی نگاه با محمد شمس

یک سال و نیم بعد از سقز! - لیلا دانش

فرهنگ و روند پرولتر شدن کارگران کارخانجات تهران - آصف بیات

کردستان، سنگر نیرومندی علیه جمهوری اسلامی:

 گفت و گوی نگاه با ابراهیم علیزاده

مارکس و انگلس و اتحادیه های کارگری - کامران نیری

تجارب تشکل یابی کارگران ترکیه - بهرام رحمانی

جنبش کاهش زمان کار: علیه پدیدهی بیکاری - بیژن هدایت

جنبش کارگری در ایالات متحده: یک ارزیابی، کامران نیری در گفت و گو با جف مک لر

وال مارت، یک شرکت تجاری یا یک بیماری اقتصادی؟ - ریچارد فریمن - آرتور تیکنور - برگردان: سروش محبی

فقر مزمن و پایدار در آمریکا - بن اچ بگدیکیان - برگردان: سروش محبی

کارگران کوچک، بردگان ارزان، دومین کنگرهی جهانی خود را برگزار کردند! - سوسن بهار 

دستاوردها و تجارب یک اعتصاب طولانی و پیروز! - بهرام رحمانی

منم ولادیمیر مایاکوفسکی - ابوالفضل آزموده - حمید رضا فردوسی

فمینیسم، اشتغال و اقتصاد جهانی - دوتا مگ هالیس - برگردان: یاسمین شیبانی

تکه چسبانی های هویت - اریک هابسبام - برگردان: پوران نوایی

دفاع از توهمات به جای آرمان ها - جعفر رسا

فهرست مطالب به انگليسى

دفتر هفدهم نگاه در یک فایل

Home