طبقهی كارگر: تشکل های توده ای و تجربیات تاریخی

 

دفتر هجدهم 

 

جلد دفتر هجدهم نگاه

فهرست مطالب

يادداشتى بر اين دفتر - بيژن هدايت

جمهوری اسلامی، رابطه با غرب و نقش اتم در حفظ و بقای آن!

گفت و گوی نگاه با جعفر رسا

بررسی مبارزهی کارگران شرکت واحد در متن جنبش کارگری - بیژن هدایت

چالش های رو در روی سندیکالیسم جهانی، فدراسیون جهانی اتحادیه های کارگری

طبقهی کارگر و تشکل فراگیر طبقاتی کارگران:

بخش پایانی گفت و گوی نگاه با محمد شمس

تکوین و گسترش جنبش کارگری در ایران - خسرو شاکری

یک دو سه، رنج و کار بسه، بچه ها همه سوی مدرسه!

گفت و گوی نگاه با سوسن بهار

طبقهی کارگر در آیینه ی مبارزه: فاصله ی اول مه 1384 تا اول مه 1385 - بهرام رحمانی

تبارنامه ی یک تجربه: تاملی در اشغال کارخانه ها و کنترل کارگری در آرژانتین - بهرام قدیمی

نگاهی به تاریخچهی فدراسیون کار آمریکا و کنگره ی سازمان های صنعتی - رحیم عابدین زاده

بحران بازنشستگی در غرب: انگلستان به عنوان نمونه - مراد عظیمی

در اهمیت اعتصاب - کارل مارکس - برگردان: کامران نیری

ناظم حکمت، شاعر و کمونیست همیشه زنده! - بهرام رحمانی

زمین می لرزد: عصیان لوکینو ویسکونتی علیه نابرابری اجتماعی - اسدالله احمدی

نکاتی چند در بررسی طبیعت و محیط زیست در نظام سرمایه داری - سیروس بینا  

مبارزه در کنار زحمت کشان فلسطینی: گوشه ای از تجربه ای شخصی - تراب حق شناس

چالش های دیرین، چالش های نوین - پاول کندی - برگردان: سروش محبی

پایان سرمایه داری عقلایی - جان بلامی فاستر - برگردان: پوران نوایی

بردگی در جامعه ی فراصنعتی - برنار استیگر - برگردان: سروش محبی

کاریکاتورهایی از محمد - سعید سهرابی

برگی از تاریخ: به استقبال روز اول ماه مه، روز هم بستگی کارگران برویم! - خبر کارگر

فهرست مطالب به انگليسى

دفتر هجدهم نگاه در یک فایل

Home