کمونیسم یا بربریت!

 

دفتر بیستم 

 

جلد دفتر بیستم نگاه

فهرست مطالب

يادداشتى بر اين دفتر - بيژن هدايت

کمونیسم یا بربریت! - بیژن هدایت

به آیندگان - برتولت برشت

جنبش شورایی در بریتانیا - دانی گلاکستن - برگردان: مراد عظیمی

وضعیت زنان کارگر و شکاف های جنسیتی - پروین اشرفی

منصور اسانلو و وضعیت طبقهی کارگر ایران - مراد عظیمی

برخیز ای داغ لعنت خورده، برخیر! - مرضیه تدین

نت ورک مارکتینگ، شیوهی جدید سرمایه داری برای استثمار انسان ها - افشین شمس قهفرخی

نگاهی به تاریخچهی فدراسیون کار آمریکا و کنگرهی سازمان های صنعتی (بخش دوم) - رحیم عابدین زاده

جنبش لغو کار کودک و کمپین مبارزه علیه تجارت انسان - سوسن بهار

مارکسیسم یا لنینیسم: در نقد سازمان یابی لنینی طبقهی کارگر - روزا لوکزامبورگ - برگردان: مراد عظیمی

افغانستان پس از پنج سال - استفان زونس - برگردان: پروین اشرفی

جیمز جویس، جادوی رمان! - مریم ناصحی

امپراتوری و امپریالیسم در عصر جهانی سازی - جان بلامی فاستر - برگردان: پوران نوایی

موشه پوستون و بازاندیشی نقد مارکسی اقتصاد سیاسی! - ناصر پایدار

درآمدی تاریخی بر نظریهی اجتماعی - آلکس کالینیکوس - برگردان: اکبر معصوم بیگی

مانیفست ضد سرمایه داری - آلکس کالینیکوس - برگردان: ناصر زرافشان

شبح ماشین - استفان ال. تالوت - برگردان: پوران نوایی

هالیوود به مثابه صنعت - داگلاس گومری - برگردان: سروش محبی

دموکراسی چیست؟ - پاول استریت - برگردان: پروین اشرفی

فهرست مطالب به انگليسى

دفتر بیستم نگاه در یک فایل

Home