طبقهی کارگر و الغای کار مزدی

 

دفتر بیست و یکم 

 

جلد دفتر بیست و یکم نگاه

فهرست مطالب

يادداشتى بر اين دفتر - بيژن هدايت

جهان موجود و آیندهی بشر - ناصر پایدار

طبقهی کارگر و الغای کار مزدی

گفت و گوی نگاه با جعفر رسا

معضل سازمان یابی، معضل سیاست: چپ در تنگنا - لیلا دانش

جنبش کارگری: تنگناها و چشم اندازها - بیژن هدایت

نگاهى به سير تشكل پذيرى و تشكل يابى كارگران - محمد شمس

سندیکاهای تک پا و اعتصاب عمومی کارگران خدمات عمومی در آفریقای جنوبی - مراد عظیمی

بر سنگ فرش! - احمد شاملو

آزمونهای طبقاتی کارگران - عباس منصوران

بحران مسکن و اعتبارات بانکی - مراد عظیمی

با آنها که بالای دیوار نشستهاند! - سیدعلی صالحی

مختصری دربارهی پیدایش کمونیسم در عراق - احمد معین

کارگران کمپانیهای نفتی جنوب: تاریخچهای از مبارزات، آزمونی برای یادگیری - نزار عبدالله

زندگی قانونی زنان - آگوست ببل - برگردان: پروین اشرفی

زندگی من با فرانتش کافکا - دورا دیامانت - برگردان: ناصر غیاثی

اینگمار برگمن: سینمای اندیش مند - مریم ناصحی

مرگ در راه وطن: ملتها و ملت گرایی - اریک هابسبام - ناهید فروغان

دو روح سوسیالیسم - هال درپر - برگردان: مراد عظیمی

آیندهی تکنولوژی - دانیل بل - برگردان: سروش محبی

رقابتها و انسانها - پیتر گلدینگ - برگردان: پوران نوایی

فهرست مطالب به انگليسى

دفتر بیست و یکم نگاه در یک فایل

Home