طبقهی کارگر و الغای کار مزدی

 

دفتر بیست و دوم 

 

جلد دفتر بیست و دوم نگاه

فهرست مطالب

يادداشتى بر اين دفتر - بيژن هدايت

جدالهای روزمره: از میان وقایع - لیلا دانش

جنبش کارگری ایران: موقعیت کنونی مبارزه و راه کارهای روز - ناصر پایدار

دربارهی دو مطالبهی عمومى اساسى: تامين معيشت و تضمين اشتغال - محمد شمس

کارگر خسته - کلود مک کی - برگردان: فریده حسن زاده مصطفوی

معضل سازمان یابی، معضل سیاست: چپ در تنگنا (بخش دوم) - لیلا دانش

یا اتحادیه های کارگری یا نهادهای به راستی طبقاتی - عباس منصوران

توضیحی دربارهی ترکیب طبقهی کارگر ... - فرهاد بشارت

ترکیب طبقهی کارگر در مرحلهی کنونی رشد سرمایه داری - ع. آشتیانی

سرمایه داری و دولت - کمیتهی هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری (منطقهی تهران)

طبقهی کارگر آمریکا در موقعیت دشوار و مرحلهی تغییر - کیم مودی - برگردان: فریده ثابتی، امید زارعیان

آزادی - پل الوار - برگردان: مجتبی میثمی

بحران مسکن و اعتبارات بانکی (بخش دوم) - مراد عظیمی

نگاهی به تاریخچهی فدراسیون کار آمریکا - کنگرهی سازمانهای صنعتی (بخش سوم) - رحیم عابدین زاده

مبارزات زنان برای کسب آموزش - آگوست ببل - برگردان: پروین اشرفی

روایتی کمونیستی از بلشویسم - جعفر رسا

انقلاب روسیه - رزا لوکزامبورک - ویرایش: جعفر رسا

علیه کمونیسم بلشویکی - پل ماتیک - برگردان: مراد عظیمی

پای صحبت ایرج جنتی عطایی: کارزار دفاع از دانش جویان زندانی

ویکتور خارا، آوازه خوان انقلاب - مریم ناصحی

بچه های انقلاب - عینو هانسکی - برگردان: سوسن بهار

شیرینی خوران شرم و شقاوت - سیروس بینا - برگردان: ف. ایرانی

جهانی شدن: بررسی فرصت ها و تهدیدها - دانیل ت. گریسولد - برگردان: سروش محبی

فن و هنر - مارک لوپر - برگردان: پوران نوایی

فهرست مطالب به انگليسى

دفتر بیست و دوم نگاه در یک فایل

Home