انقلاب 1357: سی سال گذشت و اکنون...

 

دفتر بیست و سوم 

 

جلد دفتر بیست و سوم نگاه

فهرست مطالب

يادداشتى بر اين دفتر - بيژن هدايت

سی سال پس از انقلاب ۵۷، کالبدشناسی انقلاب - جعفر رسا

چرا انقلاب شد و چرا انقلاب شکست خورد؟ - ناصر پایدار

برگهایی از کارنامهی سی ساله، سی سال عقب نشینی انسانیت و کارگران در جهان - فرهاد بشارت

جمهوری اسلامی، پان اسلامیسم، شکست آخر - بیژن هدایت

معمای ایران برای آمریکا - جعفر رسا

سرمايه داری ايران: سیامين سالگرد حکومت جمهوری اسلامی سرمايه - مراد عظیمی

طبقهی کارگر: رنجی بی حساب، امیدی بی پایان! - بیژن هدایت

کارگران، انقلاب 1357، و موقعیت حاضر - محمد شمس

روایتی از روز جهانی کارگر در ایران - بهرام رحمانی

انقلابیون بیکار: جنبش بیکاران - آصف بیات

نمونههایی از نظرات و عملکرد گرایش ضد سرمایهداری کارگران در سی سال پیش - فرهاد بشارت

مرشدينى كه زيرميزى مىگيرند چه كسانى هستند! - حسین اکرم الدین

سه دهه زندگی پشت دیوار آپارتاید جنسی - پروین اشرفی

معضل زن در حکومت اسلام - لیلا دانش

داستان اجباری شدن حجاب در ایران - نیما نامداری

سه دهه حاکمیت جمهوری اسلامی، سه دهه تعرض به حق کودکی! - سوسن بهار

چپ 57، پیش و پس از انقلاب - لیلا دانش

مطبوعات: سی سال سانسور و اختناق! - بهرام رحمانی

انقلاب 57، نیروهای چپ و جنبش کارگری کردستان - ناصر پایدار

آموزش و پرورش در ایران اسلامی: تبعیض جنسی در کتاب های درسی - اسد سیف

توابیت: استراتژی انسان‌سازی اسلامی - شهلا شفیق

راز ماندگاری هر صدا در همبستگی‌ همه‌ی صداهاست - منصور کوشان

سی سال سینما در جمهوری اسلامی - بصیر نصیبی

تحول ادبیات داستانی: ایستادگی یا گردن نهادگی - نسترن موسوی

مقدمهای بر تبارشناسی و جامعه شناسی ترانه در ایران - شیدا جهانبین (ترانه آزادی)

مرداد سیاه 57: فاجعهی سینما رکس - لیلا دانش

دانشگاه و انقلاب فرهنگى - بهرام رحمانی

انقلاب دوم: تسخیر سفارت آمریکا - پروین اشرفی

کُشتار بزرگ! - ناصر مهاجر

قتلهای سیاسی و چرخهی جنایات در تاریخ - سهراب مختاری

ضمیمه: کُرنولوژی مهمترین رُخ دادهای انقلاب 1357

ضمیمه: ایران در نگاه آمار

یک تقاضا از مسئولین محترم سایتهای اینترنتی

فهرست مطالب به انگليسى

دفتر بیست و سوم نگاه در یک فایل

Home