جمهوری اسلامی: مبارزهی مردم و طبقهی کارگر!

 

دفتر بیست و چهارم 

 

جلد دفتر بیست و چهارم نگاه

فهرست مطالب

يادداشتى بر اين دفتر - بيژن هدايت

جمهوری اسلامی و شورش گرسنگان و بیکاران - بیژن هدایت

طبقهی کارگر و اسطورهی طبقهی متوسط در تحولات جاری ایران - فرهاد بشارت

یک حکومت و دو افق - جعفر رسا

آزادی - پل الوار - برگردان: مجتبی میثمی

طبقهی کارگر، تشکل فراگیر کارگری و مبارزهی جاری مردم - محمد شمس

کارگران چگونه و چرا باید به میدان آیند؟ - پارسا نیکجو

تحلیلی بر اعتراضات مردمی سال 1388 - بهرام رحمانی

من و تو - شهریار قنبری

پیشنیازهای شناخت شرایط تکامل جنبش کارگری - ناصر برین

جنبش کارگری در پرتو تودهایسم - فرشید فریدونی

کارگر افغانی: حق کار، حق شهروندی! - بیژن هدایت

خورشید شبانه - ایرج جنتی عطایی

راه طی شده سپاه از ابزار سرکوب سرمایه تا سرمایهی انحصاری مسلح - پارسا نیکجو

در ضرورت دفاع از حق کودکی: گفتوشنیدی با سوسن بهار

ما همان جمع پراکنده - فریدون مشیری

دلایل اساسی ضعف جنبش کارگری - فرزاد کمانگر

جنبش مادران خاوران - ناصر مهاجر

نقش سایکوپاتها در سُلطهی استبداد دینی - شکوفه تقی

میلاد آن که عاشقانه بر خاک مُرد - احمد شاملو

بازخوانی فرهنگ - محمد مختاری

خندهی تو - پابلو نرودا - برگردان: احمد پوری

مارکس و مبانی انتخاب پرولتاریا به یگانه سوژهی رهاییبخش - پریسا نصرآبادی

دربارهی کار مولد و غیر مولد - کارل مارکس - برگردان: منصور حکمت

بحران ساختاری سرمایهداری جهان و دورنمای برآمد مبارزات طبقات کارگر جهان -  مراد عظیمی

مانیفست - ویکتور خارا

پروندهی ویژه: ماه مه 1968: رویدادها و پیامدها

می 1968: شورش علیه سنتها - تنظیم: پوران نوایی

جنبش 68، چهار هفتهی توفانی در ماه مه - علی امینی نجفی

شعرهای انقلابی مه 68 - شاعران ناشناس - برگردان: نفیسه نوابپور

پروندهی ویژه: روز جشن همبستگی جهانی کارگران!

اول ماه می، کارگران علیه سرمایهداری! - بهرام رحمانی

اما من انسان‌ام... - ايليا ارنبورگ - برگردان: احمد شاملو

یک تقاضا از مسئولین محترم سایتهای اینترنتی

فهرست مطالب به انگليسى

دفتر بیست و چهارم نگاه در یک فایل

Home