طبقهی کارگر، تشکل، و تحول اجتماعی!

 

دفتر بیست و پنجم 

 

 

 

جلد دفتر بیست و پنجم نگاه

فهرست مطالب

يادداشتى بر اين دفتر - بيژن هدايت

از انقلابات پیشین تا انقلاب لغو کار مزدی - ناصر پایدار

من نام ترا می‌خوانم: آزادی - اشتفان هرملین - برگردان: مجتبا کولیوند

سیر قهقرایی مزدهای حقیقی و استثمار مضاعف زنان کارگر در جهان و در ایران - سهراب شباهنگ

لغو کار خانگی: یکی از حلقههای همبستگی جنبش زنان با جنبش کارگری - سعید سهرابی

زنان کارگر: در ردهی آخر بازار کار سرمایه - سوسن بهار

حرفهای روپوش سرمهای - گراناز موسوی

سه جانبه گرایی - عباس منصوران

مسالهی کارگران - کارل مارکس

استراتژی سیاست کارگری - ناصر برین

سرودههای نو - فردریکو گارسیا لورکا - مترجم: عبدالرضا تقی زاده

بورژوازی، جامعهی مدنی، و بردگی مزدی! - بیژن هدایت

دموکراسی، جامعه ی مدنی، و طبقه ی کارگر ایران: مبارزه برای سازمان های مستقل کارگری - فرهاد نعمانی - سهراب بهداد

مارکسیسم و اتحادیههای کارگری - کلیف و گلاکستن - ترجمه: بیژن رنجبر

قصیدهی ساکو و وانزتی - جوآن بایز - برگردان: م. آزاد، مانی صالحی

حقایق سادهی سوسیالیستی - پُل لافارگ

کارگران و انقلاب در ایران: بازنگری تجربیات کنترل کارگری در ایران - آصف بیات - برگردان: داریوش افشار

مروری بر مبارزات کارگران نفت در سال 1357 - علی پیچگاه

گزارش روزانه ی اعتصاب در پالایشگاه آبادان، سال 57 - گروه مبارزان راه ایجاد حزب طبقه ی کارگر ایران

اسرار سرمایهداری - آگوست استریندبری

درس‌هایی چند از انقلاب‌های روسيه 1917 و آلمان 1918 - وحید تقوی

شوراها و کمیتههای کارخانه در انقلاب روسیه - پیتر رَچلِف - ترجمه: وحید تقوی

فعالیت طبقه ی کارگر و شوراها: آلمان 1923-1918 - پیتر رَچلِف - ترجمه: وحید تقوی

گرامشی: سالهای تورین - مگان ترودل - ترجمه: پرویز قاسمی

خانوادگی - ژاک پرور - برگردان: احمد شاملو

جنبش کارگری ترکیه و بحران سندیکالیسم! - بهرام رحمانی

به اعماق معدن - جورج اورول ترجمه: سون

نگاهی گذرا به سندیکاهایی کارگری مکزیک - بهرام قدیمی

تاریخچهی اتحادیههای کارگری در سوئد - صابر مهدیزاده

کار بیگانه شده - کارل مارکس - مترجم: حسن مرتضوی

افق روشن - احمد شاملو

هنر نو شده - اریک هابسبام - ترجمه: ناهید فروغان

برشت شاعر - مارتین اسلین - برگردان: حسین علی طباطبایی

نقدى بر کتاب زمان، کار و حاکمیت اجتماعى - فرشید فریدونی

انسان از دیگاه مارکس - اریش فروم مترجم: محمد راه رخشان

بیگانگی با جامعه - آرنولد هاوزر - ترجمه: ج. بهروزی

اندیشهی انتقادی و مارکسیستهای ایرانی - فرشید فریدونی

شاعری - پابلو نرودا - برگردان: نازنین میرصادقی

رفرم و انقلاب - پُل ماتیک - مترجم: وحید تقوی

آتش و کلام: تاریخچهای از ارتش زاپاتیستی آزادیبخش ملی - گلوریا مونیوز رامیرز - ترجمه: بهرام قدیمى

زندگی نامهی شقایق - شفیعی کدکنی

پروندهی ویژه: در شناخت یک ناخداباور - پوران نوایی

پروندهی ویژه: انقلاب فرهنگی سال 1359 - ناصر مهاجر

کارخانه - منوچهر نیستانی

یک تقاضا از مسئولین محترم سایتهای اینترنتی

فهرست مطالب به انگليسى

دفتر بیست و پنجم نگاه در یک فایل

Home