بحران سرمایه: ریشهها و چشماندازها

 

دفتر بیست و ششم 

 

 

 

جلد دفتر بیست و ششم نگاه

فهرست مطالب

يادداشتى بر اين دفتر - بيژن هدايت

نه آسمان، نه زمین - آکتاویو پاز - برگردان: احمد شاملو

چرا کارگران ایران متشکل نشدهاند؟ - ناصر پایدار

طبقهی کارگر در برابر کدام راهبرد منفعل مانده است؟ - ناصر برین

آیا کارگران میتوانند پسانداز، صرفهجویی و قناعت کنند؟ - کارل مارکس

برای بیدار کردن تو - آدام زاگایفسکی - برگردان: آزاده کامیار

عروج و افول سندیکالیسم انقلابی - مارسل فان درلیندن - وینه تورپه - برگردان: ناصر پیشرو

طبقه و انقلاب در قرن بیست و یکم - کریس هارمن - ترجمه: مزدک دانشور

جنبشهای کارگری - فردریش انگلس

تقسیم کار و بیگانگی - ارنست فیشر - برگردان: عباس خلیلی

زن معدن زاد - از ترانههای محلی معدنکاران بولیوی

نگاهی به تاریخچهی تشکلهای کارگری در ایران - بهرام رحمانی

مبحث شیرین هدفمند کردن یارانهها در ایران - احمد سیف

گزارشات کارگری

ترانهی در خون - ژاک پرهور - برگردان: احمد شاملو

خطابیهی کمیتهی مرکزی به اتحادیهی کمونیستها - کارل مارکس - فردریش انگلس - برگردان: عباس منصوران

حق تنبلی - پل لافارگ - مترجم: هما پنداشته

فقرا چگونه میمیرند؟ جورج اورول - ترجمه: سون

نامهای به قلبم در تبعید - میشایل انده - برگرداننده: مجتبا کولیوند

نیروهای کار - بورلی جی. سیلور - ترجمه: عباس منصوران

عشق من - نفیسه نواب پور

پینک فلوید: معجزهی دنیای موسیقی - مریم ناصحی

امیل زولا، شجاعتی که کمتر از هنر نبود - پوران نوایی

سنگ نبشتههای گور - پل الوار - برگردان: احمد شاملو

نقدی بر اسلام زدگی مارکسیستهای ایرانی - فرشید فریدونی

سهم روشن فکران عصر جدید - ناصر برین

پروندهی ویژه: جنبش کارگری در مصر

به عنوان مقدمه - پریسا نصر آبادی

جنبش کارگری مصر و انقلاب بیست و پنجم ژانویه - آن الکساندر - برگردان: پریسا نصرآبادی

بهار جنبش سندیکایی مستقل در مصر - دیتر الکن - برگردان: نادر ساده

ضمایم: بیانیههای اتحادیههای کارگری در مصر - برگردان: پریسا نصرآبادی

پروندهی ویژه: بحران سرمایه: ریشهها و چشماندازها

به عنوان مقدمه

تئوری بحران مارکس - پل ماتیک - برگردان: وحید تقوی

نظریهی بحران سرمایهداری - سیمون کلارک

بحرانهای اقتصادی - انور شیخ - مترجم: یوسف کهن

رمز و راز سرمایه و بحران کنونی - دیوید هاروی - برگردان: پرویژ صداقت

بحران و خصوصیات ویژهی آن! - صابر مهدی زاده

بحران پوشیده - الکس کالینیکوس - برگردان: صابر مهدی زاده

مارکس و کینز - پل ماتیک - برگردان: ناصر زرافشان

تفسیرهای مارکسیستی از بحران کنونی - ژوزف چونارا - برگردان: ح- آزاد

بحران سرمایه در آیینهی آمار

بحران اقتصادی و وضعیت کارگران آمریکا

بحران: جنرال موتورز ورشکسته میشود!

یک تقاضا از مسئولین محترم سایتهای اینترنتی

فهرست مطالب به انگليسى

دفتر بیست و ششم نگاه در یک فایل

Home