طبقهی کارگر و چشم انداز مبارزه ی طبقاتی در ایران

 

دفتر بیست و هفتم 

 

 

 

جلد دفتر بیست و هفتم نگاه

فهرست مطالب

يادداشتى بر اين دفتر - بيژن هدايت

کارگری تاریخ میخواند - برتولت برشت

پروندهی ویژه: طبقهی کارگر و چشم انداز مبارزه ی طبقاتی در ایران

نگاه میپرسد؟

لیلا دانش

ستار رحمانی

تقی روزبه

ناصر پیشرو

ناصر پایدار

برادران - اتائوالپا یوپانکی

جهان عبوس را به قوارهی همت خود بریدن - گفتوگوی کارگری: فردین - رمضان قدیری

سوسیالیسم و دموکراسی - پرویز قاسمی

شکاف جنسیتی درون طبقاتی - یوسف کهن

زورگیری، زورگویی و مجازاتهای تحقیری و سنگین در ملاء عام - صابر مهدیزاده

آزادی - پُل الوار - برگردان: فروغ پرهوده

انحلال مبارزهی طبقاتی درون دولتگرایی - ناصر برین

طرحهایی برای کودکان - کارل مارکس - برگردان: سوسن بهار

تعریف کار در سوسیالیسم - ناصر پایدار

نرگسها - تد هیوز- برگردان: حسین مکی زاده

نگاهی به یک سند تاریخی از جنبش شورایی طبقهی کارگر ایران - محسن حکیمی

سرمایهداری و کمونیسم - ژیل دوو - مترجم: فریده ثابتی

مارکس منتقد برابریگرایی است - آلن وود - برگردان: ب. کیوان

ده فرمان برای طبقهی فرودست - آگوست استریندبری - برگردان: سوسن بهار

کنترل کارگری - پل ماتیک - برگردان: وحید تقوی

عُصیان قطرات - علی رسولی

زیرپوست شهر، بدون روتوش:

گفتوگویی خواندنی با یک شرخر: نگو شرخر، بگو رابین هود!

خریداران مرگ، فروشندگان زندگی!

رشد زنان خودفروش تحصیل کرده و متاهل: گفت وگو با سعید مدنی

چتر اعتیاد بر فراز ایران!

لیلی - پیر پره - برگردان: محمد رجبپور

شعر پریا - فرنود حسنی

آفیش سرخ - لویی آراگون - تنظیم: پوران نوایی

فلسفه ی حقوق طبیعی و حق انقلاب، گفتمانی پیرامون مسیر اندیشیدن انتقادی مارکس از نقد دین تا نقد اقتصاد سیاسی - فرشید فریدونی

آیا خدایی وجود دارد؟ استیون هاوکینگ

تو خوابی - برنارد دادیه - برگردان: نفیسه نواب ‏پور

یک تقاضا از مسئولین محترم سایتهای اینترنتی

فهرست مطالب به انگليسى

دفتر بیست و هفتم نگاه در یک فایل

Home