پسا - انتخابات: طبقهی کارگر و چالشهای پیش رو

 

دفتر بیست و هشتم 

 

 

 

جلد دفتر بیست و هشتم نگاه

فهرست مطالب

يادداشتى بر اين دفتر - بيژن هدايت

بورژوازی ایران و پویهی مختل بازتولید سرمایهداری - ناصر پایدار

انسان خالق است - ویکتور خارا - برگردان: احمد شاملو

گفتوگوی نگاه با سیروس بینا:

دگرگونی دورانی جهان، مناسبات و مذاکرات جمهوری اسلامی و آمریکا و چشمانداز آینده

چشماندازهای بعد از مذاکره - لیلا دانش

جمهوری اسلامی و رابطه با گروههای اسلامی! - بهرام رحمانی

دنیای بی قفس - علی رسولی

جنبش کارگری ایران، موانع سازمانیابی ضد سرمایهداری و راه برون رفت - رحیم قدیری

از رفرم تا رفرمیسم - عباس منصوران

کارگران افغان در ایران و شرایط متضادی که در آن به سر میبرند! - سیامک ستوده

رفاه و آزادی حق مسلم ماست! - تعدادی کارگر ایران خودرو، مپنا، بازنشسته و خانه دار

آیا دموکراسی اسم شب طبقات حاکم برای ورود در عصیانهای تودهایست؟! - سعید سهرابی

آزادی - اکتاویو پاز - برگردان: احمد شاملو

کارگران، قانون کار، دستمزد و مطالبات پایهای - فریده ثابتی

کار مزدی و سرمایه - کارل مارکس

لغو بی درنگ کار کودک، یک ضرورت از منظر سوسیالیسم! - سوسن بهار

پرنده‌ی اسیر می‌خواند آزادی! - مایا آنجلو - برگردان: آزاد عندلیبی

زیرپوست شهر، بدون روتوش:

کارتن خوابی، چهرهی سیاه فقر! - تنظیم: مریم ناصحی

فاجعهی زندگی سالمندی در ایران! - بهرام رحمانی

مترو؛ ‌شهر مقصدهای بی انتها و مرهم دردهای دست فروشان - گزارش از: سعید علی بیگی

لبخند ما - قیصر امین پور

پروندهی ویژه: بانگ رسای آزادی و برابری زنان!

زنان خاورمیانه و چالشهای خاورمیانه، سخنرانی به مناسبت هشتم مارس 2014، - لیلا دانش

بانگ رسای آزادی و برابری زنان! - تهیه و تنطیم: پوران نوایی

روایت زندان، صدای زنان - شهلا شفیق

زمینهی اجتماعی مسالهی زن - الكساندرا كولونتاى - ترجمه و تلخیض: پروین اشرفی

مسالهی زن - ادوارد و النور مارکس اولینگ - برگردان: جعفر رسا

جان یک جهان بی جان! - اریش فرید - برگردان: آزاد عندلیبی

یک تقاضا از مسئولین محترم سایتهای اینترنتی

فهرست مطالب به انگليسى

دفتر بیست و هشتم نگاه در یک فایل

Home