کجا ایستادهایم؟ چشمانداز تحولات خاورمیانه!

 

دفتر بیست و نهم 

 

 

 

جلد دفتر بیست و نهم نگاه

فهرست مطالب

خاورمیانه در آتش جنگ - لیلا دانش

سرمایهی جهانی و خاورمیانه - ناصر پایدار

پیش از آخرین نفس - احمد شاملو

پساتفاهم هستهای و چشمانداز مبارزهی طبقاتی! - بیژن هدایت

دگردیسی و طلایهداری نفت در آیینهی جهان نمای مارکس - سیروس بینا

گفتوگو با یک بازمانده - اریش فرید - برگردان: آزاد عندلیبی

کنفدراسيون دموکراتيک در کردستان - پرویز قاسمی

درسها و کمبودهای جنبش کانتونی روژاوا - فرهاد بشارت

انقلاب زنان در روژاوا -  ژیندا زکی‌اوقلو - برگردان: طاها زینالی

سفرنامه از اربیل تا کوبانی: از ایستادگی تا ایستادگی - زانیار عمرانی

کشیدن تابلوی یک پرنده - ژاک پرهور - برگردان: احمد شاملو

داعش: شمشیر دولبهی آمریکا در خاورمیانه - کورش عرفانی

داعش، دولت موحش اسلامی! - بهرام رحمانی

بازبینی خیزش تودهای در مصر و نقش طبقهی کارگر - فریده ثابتی

دولت های شبح در خاور نزدیک: مرزهای بدون ملت!- ویکن چتریان - برگردان: شهباز نخعی

موقعیت ترکیه در رقابتهای منطقهای! - بهرام رحمانی

از خانه بیرون بیا! - یغما گلرویی

نگاهی به کتاب سفر با بالهای آرزو - یوسف کهن

سمندر - پل الوار - برگردان: احمد شاملو

زیرپوست شهر، بدون روتوش:

روایتی از تصویر زندگی شصت خانواده در قلعهی الیمان - بنفشه سامگیس

یک شب تا صبح با زنان کارتن‌خواب تهران

سرپناه‌سازان بی‌ سرپناه - بنفشه سامگیس

ترانهسرا و خوانندهای از تبار کارگران - تنظیم: مریم ناصحی

پروندهی ویژه: سرمایهی پیکتی، سرمایهی مارکس

دینامیک نابرابری: توماس پیکتی - گفتوگوی نیو لفت ریویو با توماس پیکتی برگردان: رضا جاسکی

پيکتی و بحران اقتصادی نئوکلاسيک - جان بلامی فاستر و ميشل د.ييتز - ترجمه: پرویز قاسمی

نقدی بر کتاب سرمایهی توماس پیکتی - فریدا آفاری

تئوری سرمایهی مارکس - جعفر رسا

تو تصویرش کن! - احمد شاملو

یک تقاضا از مسئولین محترم سایتهای اینترنتی

فهرست مطالب به انگليسى

دفتر بیست و نهم نگاه در یک فایل

Home